กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โรงพิมพ์ปกเกล้า พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน หมวดที่ 2 : 2.4 เครื่องมมือทางการบริหารจัดการในการแปลนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
เลขเรียก342
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่องกฎหมายมหาชน. , การบริหารรัฐกิจ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน หมวดที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย
เลขเรียก342
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่องกฏหมายปกครอง. , กฎหมายมหาชน. , การบริหารรัฐกิจ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน การสร้างธรรมภิบาลในสังคมไทย
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่องธรรมนูญ. , การเปลี่ยนแปลงทางสังคม. , การปฏิรูปสังคม.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน หมวดที่ 2 กลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ/การนำโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
เลขเรียก342
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่องกฎหมายมหาชน. , กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - คู่มือ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม