กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบจำนวนทั้งสิ้น 22 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว บุญยัง
หัวเรื่องอนุสรณ์งานศพ. , แม่ฉันทนา บุญยัง.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายสำหรับประชาชน เล่ม 3
เลขเรียก340
ผู้แต่งโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวเรื่องกฎหมาย - - รวมเรื่อง. , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ครอบครัว.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายอาญาภาคความผิด
เลขเรียก345
ผู้แต่งคณิต ณ นคร
หัวเรื่องกฎหมายอาญา - - คำอธิบาย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ. , พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร. , กฐินพระราชทาน.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขเรียก378.59
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวเรื่องกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการลดค่าใช้จ่ายด้วยการประหยัดพลังงาน
เลขเรียก333.7
ผู้แต่งสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
หัวเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน. , พลังงานไฟฟ้า.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคณะนิติศาสตร์ธรรมนูญศาลทหาร ประมวลกฎหมายอาญาทหาร วินัยทหาร กฎอัยการศึก
เลขเรียก351.052 345.635
ผู้แต่งสุข เปรุนาวิน
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2512
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสอบสวน วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น และ อุทธรณ์
เลขเรียก345.023
ผู้แต่งประเทือง กีร์ดบุตร
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องธุรกิจร้านเบเกอรี่
เลขเรียก658.022
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หัวเรื่องธุรกิจขนาดกลาง. , ธุรกิจขนาดย่อม. , ขนมปัง.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิติเวชวิทยา
เลขเรียก363.25
ผู้แต่งสงกรานต์ นิยมแสน
หัวเรื่องนิติเวชวิทยา. , อาชญากรรม.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2511
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบรรณานุกรม THAILAND ทางสังคมศาสตร์ของไทย ทั้งภาษาไทยและตะวันตก : SOCIAL SCIENCE MATERIALS IN THAI&WESTERN LANGUAGES
เลขเรียก016.3
ผู้แต่งอมร รักษาสัตย์
หัวเรื่องสังคมศาสตร์ - - บรรณานุกรม.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2509
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบรมราชจักรีวงศ์ ประมวลรายชื่อหนังสือเล่มและวิทยานิพนธ์
เลขเรียก920
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องราชวงศ์จักรี. , กษัตริย์และผู้ครองนคร - ไทย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค : Consumer behavior
เลขเรียก658.834
ผู้แต่งอดุลย์ จาตุรงคกุล
หัวเรื่องผู้บริโภค. , วิจัยการตลาด.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขเรียก378.154
ผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่องสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -- บัณฑิต. , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -- ปริญญาบัตร. , พิธีพระราชทานปริญญาบัตร.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมรดกสิ่งทอในพระพุทธศาสนา
เลขเรียก746.05
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องพุทธศาสนา.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมสาระรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งคณะ ส.ส.ร.
หัวเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ. , ไทย - - รัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งวเรศ อุปปาติก
หัวเรื่องการเงิน. , ธนาคารและการธนาคาร.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสาธารณบริหารศาสตร์
เลขเรียก350.001
ผู้แต่งสร้อยตระกูล อรรถมานะ
หัวเรื่องรัฐประศาสนศาสตร์. , การบริหารรัฐกิจ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสารานุกรมการเมืองไทย
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งนรนิติ เศรษฐบุตร
หัวเรื่องไทย -- การเมืองและการปกครอง -- สารานุกรม. , รัฐศาสตร์ -- สารานุกรม.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
เลขเรียก340.11
ผู้แต่งจิตติ ติงศภัทิย์
หัวเรื่องกฎหมาย. , นักกฎหมาย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์การมหาชน : แนวคิด รูปแบบ และวิธีการบริหารงาน
เลขเรียก350
ผู้แต่งสุรพล นิติไกรพจน์
หัวเรื่ององค์การมหาชน. , กาจัดองค์การ. , องค์การ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , การบริหารรัฐกิจ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องอาเซียน ไทย และ มหาอำนาจในยุคแห่งการปฏิรูป
เลขเรียก990.216
ผู้แต่งประภัสสร์ เทพชาตรี
หัวเรื่องไทย - - ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม