กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พบจำนวนทั้งสิ้น 15 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง108 องค์พระปฏิมา พระพุทธรูปคู่แผ่นดิน
เลขเรียกอ 294.335
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องประติมากรรมพุทธศาสนา , พระพุทธรูป - - ประวัติ , พระพุทธรูป - - ภาพ , ศิลปกรรมพุทธศาสนา - - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง{34}อยู่ด้วยกันวันอาทิตย์{34}
เลขเรียก
ผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
เลขเรียก294.34
ผู้แต่งจักรธรรม ธรรมศักดิ์
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. , พุทธศาสนา , การปฏิบัติธรรม , พุทธศาสนา - - หลักคำสอน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครอบครัวผาสุก
เลขเรียก
ผู้แต่งปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เลขเรียก346.03
ผู้แต่งสำนักความรับผิดทางแพ่ง กรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องความรับผิดของราชการ , ละเมิด
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งสำนักงานพุทธมนฑล
หัวเรื่องพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์. , การปฏิบัติธรรม.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทศพิธราชธรรม และจักรวรรดิวัตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมพลอดุลยเดช
เลขเรียก294.304
ผู้แต่งพระธรรมเจดีย์
หัวเรื่องทศพิธราชธรรม. , ธรรมเทศนา.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทศพิธราชธรรมสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 2550
เลขเรียก294.35
ผู้แต่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องทศพิธราชธรรม.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องท่องเที่ยวพระอารามหลวง
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งพนม ศรศิลป์
หัวเรื่องไทย(ภาคเหนือ) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. , ท่องเที่ยวภาคเหนือ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งประสิทธิ์ จ้อยร่อย
หัวเรื่องเทศน์มหาชาติ. , การสวดมนต์ - - พุทธศาสนา.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องปกิณกวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เลขเรียก959.314
ผู้แต่งไขศรี ศรีอรุณ
หัวเรื่องพระนครศรีอยุธยา - - ประวัติศาสตร์. , พระนครศรีอยุธยา - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. , พระนครศรีอยุธยา - - ความเป็นอยู่และประเพณี.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมาย / ประเทศ / ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
เลขเรียก334.023
ผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หัวเรื่องผู้สูงอายุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , ผู้สูงอายุ -- การสงเคราะห์. , ผู้สูงอายุ -- นโยบายของรัฐ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2547
เลขเรียก305.26
ผู้แต่งคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ
หัวเรื่องผู้สูงอายุ - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ. , Health - - In old age.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักธรรมาภิบาล ประมุข : คุณลักษณะความเป็นผู้นำที่ดี
เลขเรียก294.342
ผู้แต่งพระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล)
หัวเรื่องพุทธศาสนา.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฎฐานเบื้องต้น
เลขเรียก294.342
ผู้แต่งพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
หัวเรื่องวิปัสสนา. , พุทธศาสนา - - คำถามและคำตอบ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม