กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พบจำนวนทั้งสิ้น 14 รายชื่อ

ชื่อเรื่องครบรอบ 36 ปี กรมวิเทศสหการ
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งกรมวิเทศสหการ
หัวเรื่องกรมวิเทศสหการ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเด็กไทยในมิติวัฒนธรรม
เลขเรียก649.6
ผู้แต่งอมรวิชช์ นาครทรรพ
หัวเรื่องพฤติกรรม - - เด็กไทย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายและแนวทางการวิจัยและพัฒนาของชาติฉบับที่ 3 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534)
เลขเรียก180
ผู้แต่ง
หัวเรื่องนโยบายและแนวทางการวิจัยและพัฒนาของชาติ ฉ. , , วิจัย - - นโยบายของรัฐ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนมหาดไทยแม่บท ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2530 - 2534)
เลขเรียก353.3
ผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องฟ้าทะลายโจร : Andrograghis paniculata (Burm.f.) Nees
เลขเรียก615.3
ผู้แต่งเรณู โกยสุโข
หัวเรื่องสมุนไพรไทย. , ฟ้าทะลายโจร(พืช).
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรับเสด็จหัวเมือง
เลขเรียก390.22
ผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องมารยาทและการสมาคม. , ราชสำนักและข้าราชสำนัก. , พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา. , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - ไทย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2541 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งคณะกรรมการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี
หัวเรื่องกรมธนารักษ์. , กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2542 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องกรมธนารักษ์. , กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2544 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องรายงานประจำปี 254 , , กรมธนารักษ์. , กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2545 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องรายงานประจำปี 254 , , กรมธนารักษ์. , กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2546 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องกรมธนารักษ์. , กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี. , รายงานประจำปี 254 ,
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2547 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องรายงานประจำปี 254 , , กรมธนารักษ์. , กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2549 กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หัวเรื่องกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - รายงานประจำปี. , กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. , รายงานประจำปี 254 ,
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถิติการคลัง พ.ศ. 2539
เลขเรียก657.83
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องการคลัง - - สถิติ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม