กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โรงพิมพ์เดือนตุลา พบจำนวนทั้งสิ้น 24 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง3 คดีประวัติศาสตร์
เลขเรียก345.07
ผู้แต่งวิเชียร วิริยะประสิทธิ์
หัวเรื่องการพิจารณาและตัดสินคดี. , คดีและการสู้คดี.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ
เลขเรียก342
ผู้แต่งบุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
หัวเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ - - คู่มือ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ องค์การการค้าโลก (WTO) : ทั่วไป
เลขเรียก343.087
ผู้แต่งทัชชมัย ฤกษะสุต
หัวเรื่องการค้าระหว่างประเทศ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , องค์กรการค้าโลก. , ความสัมพันธ์ทางเศรฐกิจระหว่างประเทศ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการคุ้มครองสิทธิและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
เลขเรียก323
ผู้แต่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หัวเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาไทย. , สิทธิของพลเมือง - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการยุบพรรคการเมืองในประเทศไทย
เลขเรียก342.07
ผู้แต่งสมคิด เลิศไพฑูรย์
หัวเรื่องกฎหมายกับการเมือง. , รัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการเขียนคำพิพากษา
เลขเรียก347.06
ผู้แต่งจิตติ ติงศภัทิย์
หัวเรื่องการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน. , คำพิพากษาฎีกา.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทำทางปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งวรเจตน์ ภาคีรัตน์
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
เลขเรียก323
ผู้แต่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หัวเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง. , ข้าราชการ - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายสัญญาประนีประนอมยอมความ
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งมานิตย์ จุมปา
หัวเรื่องการประนีประนอม - - กฎหมาย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์ จิติติงศภัทิย์ จริยธรรมนักกฎหมายกับเทศกาลบ้านเมือง
เลขเรียก174.3
ผู้แต่งคณิต ณ นคร
หัวเรื่องจริยธรรม - - กฎหมาย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสุธรรม วรรณแสง
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว วรรณแสง
หัวเรื่องอนุสรณ์งานศพ. , นายสุธรรม วรรณแสง.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิติศาสตร์ทวนกระแส
เลขเรียก340
ผู้แต่งธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์
หัวเรื่องกฎหมาย - - การตีความ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิธีเปิด อนุสรณ์สถานวีรชนประชาธิปไตย
เลขเรียก731.76
ผู้แต่งพีรพล ตริยะเกษม
หัวเรื่องอนุสรณ์สถาน. , วีรชน - - อนุสาวรีย์. , ประชาธิปไตย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพุทธทาส - พุทธธรรม
เลขเรียก294.309
ผู้แต่งพิทยา ว่องกุล
หัวเรื่องพระธรรมโกศาจารย์.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
เลขเรียก345.02
ผู้แต่งกลุ่มงานนิติการ กองตรวจสอบและวิเคราะห์
หัวเรื่องการฟอกเงิน - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 254 , , การฟอกเงิน - ไทย. , กฎหมายธนาคาร. , กฎหมายพาณิชย์.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน
เลขเรียก324.430
ผู้แต่งวรเจตน์ ภาคีรัตน์
หัวเรื่องกฏหมายปกครอง. , กฏหมายปกครอง - - เยอรมัน.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งบรรเจิด สิงคะเนติ
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายครอบครัว
เลขเรียก346.015
ผู้แต่งประสพสุข บุญเดช
หัวเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ครอบครัว.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
เลขเรียก342.068
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่องบริการสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , กฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้
เลขเรียก346.077
ผู้แต่งจิ๊ด เศรษฐบุตร
หัวเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - หนี้.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศที่ใช้กฎหมายระบบคอมมอนลอว์
เลขเรียก340.092
ผู้แต่งธานินทร์ กรัยวิเชียร
หัวเรื่องนักกฎหมาย. , จรรยาบรรณทางกฎหมาย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการทุจริต : International conventions against corruption
เลขเรียก345.023
ผู้แต่งกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
หัวเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ - - อนุสัญญา. , อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการทุจริต.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง๓ คดี ประวัติศาสตร์
เลขเรียก345.04
ผู้แต่งวิเชียร วิริยะประสิทธิ์
หัวเรื่องการพิจารณาและตัดสินคดี.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม