กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบจำนวนทั้งสิ้น 20 รายชื่อ

ชื่อเรื่องBalanced Scorecard รู้สึกในการปฏิบัติ
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งพสุ เดชะรินทร์
หัวเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องJ2EE & XML จาวาระดับองค์กร
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งนรินทร์ โอฬารกิจอนันต์
หัวเรื่องจาวา (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์). , ภาษาคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายปกครอง : แนวความคิดและหลักกฎหมายที่ควรรู้
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์อสังหาริมทรัพย์ยุคฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย
เลขเรียก330.95
ผู้แต่งมานพ พงศทัต
หัวเรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - - ไทย. , อสังหาริมทรัพย์ - - ไทย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการององค์การ (Organization Management)
เลขเรียก658
ผู้แต่งบุญทัน ดอกไธสง
หัวเรื่องการจัดการองค์การ. , องค์กร. , การจัดการ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ พาราไดม์ NPM ในประเทศนิวซีแลนด์
เลขเรียก351
ผู้แต่งปกรณ์ ศิริประกอบ
หัวเรื่องพาราไดม์ NPM ในประเทศนิวซีแลนด์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในชนบท ฉบับรวมชุด
เลขเรียก307.72
ผู้แต่งสัญญา สัญญาวิวัฒน์
หัวเรื่องการพัฒนาชนบท. , การพึ่งตนเอง.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนการตลาด : Marketing planning
เลขเรียก658.810
ผู้แต่งเพลินทิพย์ โกเมศโสภา
หัวเรื่องการจัดการตลาด. , การตลาด.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
หัวเรื่องการสื่อสาร. , การจูงใจ (จิตวิทยา).
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือระบบพิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขเรียก352.44
ผู้แต่งกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องกรมศุลกากร.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องจาวา สำหรับผู้เริ่มต้น
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งนรินทร์ โอฬารกิจอนันต์
หัวเรื่องจาวา (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). , การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์). , ภาษาคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและนโยบายความมั่นคง : มุมมองไทย ยุโรป และนานาชาติ
เลขเรียก364.135
ผู้แต่งพรสรรค์ วัฒนางกูร
หัวเรื่องอาชญากรรข้ามชาติ - - การป้องกัน. , กฎหมาย - - อาชญากรรม. , ความมั่นคงระหว่างประเทศ. , ยุโรป - - นโยบายความมั่นคง.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบรมราชาธิบายเรื่องสามัคคี พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก895.914
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องหนังสืออนุสรณ์งานศพ. , ความสามัคคี.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานเวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบและกลไกของการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน
เลขเรียก351.59
ผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์
หัวเรื่องผู้ตรวจราชการ - - วิจัย. , การบริหารรัฐกิจ - - ไทย - - วิจัย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ อย่าคิดว่ายาก
เลขเรียก425
ผู้แต่งณพวัสส์ ธัมพิพิธ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาลปกครองกับการดำเนินงานของตำรวจ
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องศาลปกครอง.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
เลขเรียก382.1
ผู้แต่งรัตนา สายคณิต
หัวเรื่องเศรษฐศาสตร์. , ธุรกิจระหว่างประเทศ. , เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศไทย. , การจัดการธุรกิจ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาคทฤษฎีนโยบายและการวิเคราะห์สมัยใหม่
เลขเรียก339
ผู้แต่งตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
หัวเรื่องเศรษฐศาสตร์มหาภาค.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัญญาทางปกครอง : แนวความคิดและหลักกฎหมายของฝรั่งเศสและของไทย
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งบุบผา อัครพิมาน
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง - - ฝรั่งเศส. , กฎหมายปกครอง - - ไทย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสารานุกรมการเมืองไทย
เลขเรียก320.03
ผู้แต่งนรนิติ เศรษฐบุตร
หัวเรื่องไทย - - การเมืองและการปกครอง - - สารานุกรม.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม