กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไทยวัฒนาพานิช พบจำนวนทั้งสิ้น 21 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมมหาราชวัง พ.ศ. 2516 - 2549
เลขเรียก294.34
ผู้แต่งแก้วขวัญ วัชโรทัย
หัวเรื่องวัดพระศรีรัตนศาสดาราม. , พระบรมมหาราชวัง.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบรมมหาราชวัง
เลขเรียก294.34
ผู้แต่งสำนักพระราชวัง
หัวเรื่องพระบรมมหาราชวัง.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
เลขเรียก895.915
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2518
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2517 - กันยายน 2518
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2518
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2521 - กันยายน 2522
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2522
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2523 - กันยายน 2524
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระ. , พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2524
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2526 - กันยายน 2527
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2527
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2529 - กันยายน 2530
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องไทย - - ประวัติศาสตร์. , ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- -- พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2531 - กันยายน 2532
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2532 - กันยายน 2533
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2533 - กันยายน 2534
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2534 - กันยายน 2535
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2535 - กันยายน 2536
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2536 - กันยายน 2537
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2538 - กันยายน 2539
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2539 - กันยายน 2540
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2540 - กันยายน 2541
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2541 - กันยายน 2542
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2542 - กันยายน 2543
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิทยุสราญรมย์ : รวมเรื่องวารสาร ปีที่13 ฉบับที่ 49-50
เลขเรียก791.44
ผู้แต่ง กระทรวงการต่างประเทศ สถานีวิทยุสราญรมย์ กองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ
หัวเรื่องสถานีวิทยุสราญรมย์ -- วารสาร. , กระทรวงการต่างประเทศ -- วารสาร. , รวมเรื่อง -- วารสาร.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
เลขเรียก338.5
ผู้แต่งวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
หัวเรื่องเศรษฐศาสตร์จุลภาพ. , Microeconomics. , Demand(Economic theory).
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2541 2548
จำนวน 2 เล่ม