กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไอเดีย สแควร์ พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำวินิจฉัยเรื่อง อุทธรณ์
เลขเรียก347.0
ผู้แต่งคณะกรรมการวินัจฉัยการเปิดเผยข้อมลข่าวสาร
หัวเรื่องคำวิจฉัยของศาล. , พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ - - อุทธรณ์.
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ ตอบข้อหารือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เลขเรียก344.01
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องพระราชบัญญัติคู่มือข่าวสาร. , ข้อมูลข่าวสารของราชการ - - ไทย.
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทวยราษฎร์รักบาทแม้ยิ่งด้วยบิตุรงค์
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ. , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม.
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนายก ฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน เล่ม 7
เลขเรียก320.9
ผู้แต่งสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องทักษิณ ชินวัตร - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องนายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องทักษิณ ชินวัตร, 2492 - - ผลงาน. , ไทย - - การเมืองและการปกครอง.
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกไว้ด้วยใจภักดิ์ : In loving memory
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระ, 2443 - 2538 - - งานฉลองครบรอบปี.
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ : คำกลอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เรื่องพระราชกรณียกิจ
เลขเรียก859.911
ผู้แต่งสมหวัง สาระภะ,พระมหา
หัวเรื่องกวีนิพนธ์ไทย. , ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ, 2570. , ศิลปากร, กรม กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์. , กลอน.
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์2531
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปข้อตกลงพหุภาคี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขเรียก341.37
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ - - สนธิสัญญา.
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม