กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การตรวจสอบภายใน พบจำนวนทั้งสิ้น 22 รายชื่อ

การควบคุมภายใน. , การตรวจสอบภายใน. 658.4013
การตรวจเงินแผ่นดิน. , การตรวจสอบภายใน - - ไทย. , การตรวจสอบบัญชี. 657.45
การตรวจสอบการดำเนินงาน. , จริยา แก้วภักดี - - ผลงาน. , การตรวจสอบภายใน. , การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน.
การตรวจสอบบัญชี. , การตรวจสอบภายใน - - ไทย. , การตรวจเงินแผ่นดิน. 657.45
การตรวจสอบภายใน - - ไทย. , การตรวจเงินแผ่นดิน. , การตรวจสอบบัญชี. 657.45
การตรวจสอบภายใน - - ไทย. , การควบคุมการบริหารองค์การ - - ไทย. 351.59
การตรวจสอบภายใน - - มาตรฐาน - - ไทย. 657.45
การตรวจสอบภายใน - - มาตรฐาน. , ผู้สอบบัญชี - - จรรยาบรรณ. , การคลัง - - การสอบบัญชี. 657.45
การตรวจสอบภายใน - - มาตรฐาน. , ผู้สอบบัญชี - - จรรยาบรรณ. , ส่วนราชการ - - การสอบบัญชี. , การคลัง - - การสอบบัญชี. 657.458
การตรวจสอบภายใน. , การตรวจสอบบัญชี. , รัฐวิสาหกิจ - - ไทย. 657.458
การตรวจสอบภายใน. 657.45
การตรวจสอบภายใน. , การเขียนรายงาน. 657.458
การตรวจสอบภายใน. , การควบคุมภายใน. 657.45
การตรวจสอบภายใน. , การควบคุมภายใน. , การตรวจสอบการบริหาร. 657.458
การตรวจสอบภายใน. , ผู้ตรวจสอบภายใน. , การควบคุมภายใน. 657.45
การตรวจสอบภายใน. , ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. 657.458
การตรวจสอบภายใน. , สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. 657.45
การประเมินตำแหน่ง. , จริยา แก้วภักดี - - ผลงาน. , การตรวจสอบภายใน. , การประเมินบุคคล. , การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน.
การประเมินบุคคล. , การประเมินบุคคล - - นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ. , นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ.
การสอบบัญชี กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ. , การฉ้อราษฎร์บังหลวง - - ไทย. , การตรวจเงินแผ่นดิน - - ไทย. , การตรวจสอบภายใน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย. 352.4
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ PO016
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. , การตรวจสอบภายใน. สร