กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ชีวิต พบจำนวนทั้งสิ้น 203 รายชื่อ

จ๊อบส์, สตีฟ, ค.ศ. 1955-201, , ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. , พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. , นักธุรกิจ -- สหรัฐอเมริกา. 294.3144
การดำเนินชีวิต , พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน , มงคล - - โชคดีมีมงคล 294.304
โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 363
Conduct of life , Decision making , Corporate culture , Investment advisors , Success in business , Success , การทำงาน , คุณภาพชีวิตการทำงาน , การพัฒนาตนเอง 10. จิตวิทยาประยุกต์ 158.2
Population aging, Thailand, older persons , ผุ้สูงอายุ - - ไทย - - รายงาน , ผู้สูงอายุ - - การดำเนินชีวิต , ผู้สูงอายุ - - การดูแล , ผู้สูงอายุ - - การจ้างงาน , ผู้สูงอายุ - - สุขภาพอนามัย , ผู้สูงอายุ - - สถิติ , ผู้สูงอายุ - - ภาวreport 613.0438
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ประกันชีวิต , ประกันชีวิต 346.086
กฎหมายอาญา , ทัณฑศาสตร์ , การประหารชีวิต , หลักสิทธิมนุษยชนสากล 346.6
กรมการประกันภัย. , ประกันภัย. , ประกันชีวิต. 368
กรรม. , ธรรมกับชีวิตประจำวัน. 294.3
การแก้ปัญหา , การดำเนินชีวิต , การดำเนินชีวิต - - แง่จิตวิทยา , การเล่าเรื่อง , การฟื้นฟูสภาพจิตใจ , ความคิดและการคิด , จิตบำบัด , จิตวิทยาประยุกต์ , การพัฒนาตนเอง 158.1
การใช้เวลาว่าง. , เวลา - - แง่จิตวิทยา. , การบริหารเวลา. , รูปแบบการดำเนินชีวิต. 306
การดำเนินชีวิต , การพัฒนาตนเอง , การสำนึกตนเอง , ความตระหนักในศักยภาพตน , จิตวิทยาประยุกต์ 153.8
การดำเนินชีวิต , ความรัก , ความสุข , จิตวิทยาประยุกต์ , คำคม , กำลังใจ , รวมเรื่อง 089.95911
การดำเนินชีวิต - - แง่จิตวิทยา. , ความสุข. 158
การดำเนินชีวิต - - แง่ศาสนา - - พุทธศาสนา. 294.3
การดำเนินชีวิต - - แง่สิ่งแวดล้อม. 640.41
การดำเนินชีวิต -- แง่ศาสนา. 294.3
การดำเนินชีวิต. 158
การดำเนินชีวิต. , การเกษียณอายุ. 646.79
การดำเนินชีวิต. , การพัฒนาตนเอง. 158
การดำเนินชีวิต. , ความคิดและการคิด. , การพูด. 158.1
การดำเนินชีวิต. , ความทุกข์. , ความสุข. 158.1
การดำเนินชีวิต. , ความสัมพันธ์ในครอบครัว. 173
การดำเนินชีวิต. , ความสำเร็จ. 158
การดำเนินชีวิต. , ความสำเร็จ. , ความสุข. 158
การดำเนินชีวิต. , ความสุข. 158
การดำเนินชีวิต. , ความสุข. , จิตวิทยาประยุกต์. 158
การดำเนินชีวิต. , จิตวิทยา. 158.3
การดำเนินชีวิต. , จิตวิทยาประยุกต์. 158
การดำเนินชีวิต. , ชีวิต. 158.1
การดำเนินชีวิต. , ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. , ความสำเร็จ. , ชีวิต - - แง่ศาสนา - - พุทธศาสนา. 370.7
การดำเนินชีวิต. , สขภาพ. , การพัฒนาตัวเอง. 158.1
การตัดสินใจในวัยรุ่น. , วัยรุ่ย - - คำแนะนำทักษะการดำเนินชีวิต. 158.6
การบริหารเวลา. , คุณภาพชีวิตการทำงาน. , ประสิทธิผลองค์การ. 658.31
การปฎิบัติธรรม. , ธรรมกับชีวิตประจำวัน. , กรรมฐาน. , วิปัสสนา. 294.308
การปฏิบัติธรรม. , กรรมฐาน. , วิปัสสนา. , ธรรมกับชีวิตประจำวัน. 294.308
การปฏิบัติธรรม. , สมาธิ. , ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. 294.3422
การประเมินบุคคล. , การประเมินบุคคล - - บุคลากร. , บุคลกร. , โครงการทางเลือกใหม่ให้ชีวิต. P0007
การพัฒนาตนเอง , นิสัย , การปรับพฤติกรรม. , การดำเนินชีวิต - - แง่จิตวิทยา. , ความตระหนักในศักยภาพตน , ความสำเร็จ - - แง่จิตวิทยา. , การควบคุมตนเอง 155.25
การพัฒนาตนเอง - - เแง่จิตวิทยา. , การดำเนินชีวิต. , ความคิดและการคิด. , ความสำเร็จ. 158.1
การพัฒนาเศรษฐกิจ - -ไทย. , การพัฒนาสังคม - - ไทย. , การพัฒนาคน. , คุณภาพชีวิต. 306.305
การพึ่งตนเอง , ความสำเร็จ - - แง่จิตวิทยา , การดำเนินชีวิต , ความคิดและการคิด , จิตวิทยาประยุกต์ 650.1
กำลังใจ. , การดำเนินชีวิต. , ความสุข. 153.8
กำลังใจ. , ชีวิตทางศาสนา- -คริสต์ศาสนา. 248.4
เขียนฝันด้วยชีวิต. , นวนิยายไทย.
คติธรรมทางพุทธศาสนา. , ธรรมกับชีวิตประจำวัน. 294.315
คนพิการ - - การดำเนินชีวิต. , คนพิการ - - ภาวะสังคม. 305.908
คนพิการ - - การดำเนินชีวิต. , ธรรมะ. 362.4
ความกตัญญู - - แง่ศาสนา - - พุทธศาสนา. , ธรรมะ. , ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. 294.34
ความคิด. , ธรรมะ. , ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. 294.344
ความดี. , การทำบุญ. , พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. 294.35
ความดี. , พุทธศาสนากับการศึกษา. , พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. 294.315
ความตาย -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา. , พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. 294.3444
ความสำเร็จ. , การดำเนินชีวิต. 158
ความสำเร็จ. , การดำเนินชีวิต. , ความสำเร็จทางธุรกิจ. 650.1
ความสำเร็จ. , การดำเนินชีวิต. , ความสุข. 158
ความสำเร็จ. , การดำเนินชีวิต. , โชคลาภ. 158
ความสำเร็จ. , การดำเนินชีวิต. , นิสัย. , มารยาทและการสมาคม. 179.9
ความสำเร็จ. , การดำเนินชีวิต. , บุคคลสำคัญ. 158.1
ความสำเร็จ. , ชีวิต. , สัจจการแห่งตน. 155.2
ความสำเร็จ. , ชีวิตทางจิตวิญญาณ. , ความคิดและการคิด - - แง่ศาสนา - - พุทธศาสนา. 158.1
ความสำเร็จ. , วัยรุ่น - - การดำเนินชีวิต. 158
ความสุข. , การดำเนินชีวิต. 158
ความสุข. , การดำเนินชีวิต. 158
ความสุข. , สุขภาพจิต. , การดำเนินชีวิต. 152.41
คุณภาพชีวิต - - ไทย. 306
คุณภาพชีวิต - - ไทย. 306
คุณภาพชีวิต. , คุณภาพชีวิตการทำงาน. , ความพอใจในการทำงาน. 306.361
คุณภาพชีวิต. , สุขภาพ. 613
จิตประภัสสร เทียนสุวรรณ. , นางสาวไทย. , การปฏิบัติธรรม. , การดำเนินชีวิต. 294.306
จิตวิทยาประยุกต์ , จิตวิทยาพัฒนาตนเอง , ความคิดและการคิด , การดำเนินชีวิต , การทำงาน - - แง่จิตวิทยา 158.2
จิตวิทยาประยุกต์ , การพบปะ , ความคิดและการคิด , การดำเนินชีวิต 158.2
จิตวิทยาประยุกต์ , จิตวิทยาพัฒนาตนเอง , ความคิดและการคิด , การดำเนินชีวิต 158.2
จิตวิทยาประยุกต์ , ชีวิต - - ปรัชญา , การดำเนินชีวิต - - แง่จิตวิทยา , การดำเนินชีวิต , รูปแบบการดำเนินชีวิต 158
จิตวิทยาประยุกต์. , การดำเนินชีวิต. 158
จิตวิทยาประยุกต์. , การตัดสินใจในวัยรุ่น. , วัยผู้ใหญ่ - -การดำเนินชีวิต. 158.6
จิตวิทยาประยุกต์. , ความสำเร็จ. , การดำเนินชีวิต. 158.1
จิตวิทยาประยุกต์. , ความสำเร็จ. , ความสุข. , การดำเนินชีวิต. 158.1
จิตวิทยาเปรียบเทียบ , พฤติกรรมมนุษย์ - - งานเขียนสำหรับคนทั่วไป , จิตผิดปกติในวรรณกรรม - - งานเขียนสำหรับคนทั่วไป , การดำเนินชีวิต 156
ชาดก วรรณกรรมพุทธศาสนา. , ชนกลุ่มน้อย-ไทย (ภาคเหนือ) กะเหรี่ยง. , คำคม นวนิยายจีน. , ชีวิต วิวัฒนาการ. , ความสามารถ ความสำเร็จ การจัดการองค์กร. , การเดินทางและการท่องเที่ยว. 910.4
ชีวประวัติ. , ปรัชญา - - การดำเนินชีวิต. , ผู้สูงอายุ - - การดำเนินชีวิต. , คุณภาพชีวิต. 926.13
ชีวิต - - แง่ศาสนา - - พุทธศาสนา. 333.79
ชีวิต - - แง่ศาสนา - - พุทธศาสนา. , การเลี้ยงดู. 294.3
ชีวิตนี้เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์. 923.7
ชีวิตประจำวัน 153.26
ชีวิตวิวัฒนาการ. 110
ตัน ภาสกรนที- -ชีวิตและงาน. , ความสำเร็จทางธุรกิจ. 650.1
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-. , โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. , การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ–ไทย. , การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม–ไทย. , การพัฒนาชนบท–ไทย. , คุณภาพชีวิต–ไทย. (I923.1593
ธรรมกับชีวิตประจำวัน 294.3144
ธรรมกับชีวิตประจำวัน. 294.44
ธรรมกับชีวิตประจำวัน. , 1006, 294.31
ธรรมกับชีวิตประจำวัน. , กตัญญู. 294.3
ธรรมกับชีวิตประจำวัน. , การดำเนินชีวิต. , การทำงาน. 294.34
ธรรมกับชีวิตประจำวัน. , การปฏิบัติธรรม. 294.314
ธรรมกับชีวิตประจำวัน. , จิตใจและร่างกาย. 128.2
ธรรมกับชีวิตประจำวัน. , ธรรมเทศนา. 294.314
ธรรมกับชีวิตประจำวัน. , ธรรมเทศนา. , ธรรมะ. 294.3144
ธรรมกับชีวิตประจำวัน. , ธรรมะ. 294.34
ธรรมกับชีวิตประจำวัน. , พุทธศาสนา - - คำสั่งสอน. 294.3
ธรรมกับชีวิตประจำวัน. , พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. 294.344
ธรรมกับชีวิตประจำวัน. , พุทธศาสนากับสังคม. 294.31
ธรรมกับชีวิตประจำวัน. , ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-. 294.314
ธรรมกับชีวิตประจำวัน. , สวนโมกข์. 294.3
ธรรมเทศนา , ธรรมะกับชีวิตประจำวัน 294.304
ธรรมเทศนา. , ธรรมกับชีวิตประจำวัน. 294.304
ธรรมเทศนา. , พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. 294.304
ธรรมมะกับชีวิตประจำวัน. 294.3
ธรรมะ , ธรรมะกับชีวิตประจำวัน 294.315
ธรรมะ (พุทธศาสนา) , ความตาย - - แง่ศาสนา - - พุทธศาสนา , ความเชื่อ (ศาสนา) , เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในชีวิต , การดำเนินชีวิต 294.344
ธรรมะ (พุทธศาสนา). , พุทธศาสนา - - หลักคำสอน. , ชีวิต - - แง่ศาสนา - - พุทธศาสนา. 294.344
ธรรมะ - - ความเรียง. , การดำเนินชีวิต. , สุขภาพชีวิต. 294.34
ธรรมะ - - คำถามและคำตอบ. , พุทธศานา - - คำถามและคำตอบ. , พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. 294.307
ธรรมะ - - คำถามและคำตอบ. , พุทธศาสนา - - คำถามและคำตอบ. , พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. 294.307
ธรรมะ - - ชีวิตประจำวัน. 294.304
ธรรมะ. , การดำเนินชีวิต. 294.34
ธรรมะ. , การดำเนินชีวิต. , การปฏิบัติธรรม. 294.3423
ธรรมะ. , ธรรมกับชีวิตประจำวัน. 294.315
ธรรมะ. , ธรรมะ - - ชีวิตประจำวัน. 294.44
ธรรมะ. , ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. 294.315
ธรรมะ. , ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. , ความสุข - - แง่ศาสนา. 294.344
ธรรมะ. , ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. , ความสุข - - แง่ศาสนา. , 005470. 294.344
ธรรมะ. , ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. , พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. 294.344
ธรรมะ. , พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. 294.344
ธรรมะ. , พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. 294.3
ธรรมะ. , ศาสนา - - รวมเรื่อง. , พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. 294.344
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. 294.314
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. , ความสำเร็จ. 158.44
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. , พุทธศาสนา - - รวมเรื่อง. 294.344
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. 294.312
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. , มงคล. 294.344
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. , การดำเนินชีวิต. 294.34
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. , การดำเนินชีวิต. 294.314
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. , ธรรมเทศนา. , ธรรมะ. 294.4570
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. , ธรรมเทศนา. , ธรรมะ. , ความทุกข์. 294.3144
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. , ธรรมะ. , พระพุทธเจ้า. 294.344
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. , พุทธศาสนา - - รวมเรื่อง. , พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. 294.3
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. , พุทธศาสนากับการศึกษา. , ศีลธรรมจรรยา. 294.315
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. , พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. , ธรรมเทศนา. , ธรรมะ -- รวมเรื่อง. 294.3444
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. , สมาธิ. 294.314
นักประดิษฐ์ -- ชีวประวัติ. , นักประดิษฐ์ - -รายชื่อ - - ชีวิตและผลงาน. 926
นิกายเซน , การเจริญสติแบบเซน , การดำเนินชีวิต 294.3927
นิพพาน. , การปฏิบัติธรรม. , ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. 294.34
บัญชี - - ชีวิตประจำวัน. 657.3
ประกันชีวิต. 368.32
ปัญหาชีวิต. , ปัญหาครอบครัว. , จิตวิทยาประยุกต์. 158.1
เปรมติณสูลานนท์ , พลเอก - ชีวิตและผลงาน. , กองทัพบก - - ไทย. , กองทัพบก - บทบาทและพัฒนาการ. 923.2
ผังเมือง. , ผังเมือง - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , คูณภาพชีวิต. , โครงการธนาคารอาหาร. 923.1
ผู้สูงอายุ - - การดำเนินชีวิต. 613.0438
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต. 331.11
พงษ์ศักดิ์ วิทยากร- -ชีวิตและงาน. 926.1
พระไตรปิฎก. , ธรรมกับชีวิตประจำวัน. 294.382
พระพุทธศาสนา_ _ คำถามและคำตอบ. , ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. 394.30
พระพุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. , พุทธศาสนากับสังคม. , การปฏิบัติธรรม. , พุทธศาสนา. , ธรรมะ. 294.337
พระราชา. , ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. 294.309
พระอภิธรรม. , ธรรมะ. , พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. 294.385
พลังใจ. , ความสำเร็จ. , การดำเนินชีวิต. 153.8
พุทธทาสภิกขุ - - ชีวิตประจำวัน - - การบันทึก. 294.36
พุทธศาสนา - - คำถามและคำตอบ. , ธรรมะ - - คำถามและคำตอบ. , พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. 294.307
พุทธศาสนา - - คำถามและคำตอบ. , ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. , การปฏิบัติธรรม. 294.307
พุทธศาสนา - - หลักคำสอน. , การทำบุญ. , การดำเนินชีวิต. 294.3444
พุทธศาสนา. , พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. 294.34
พุทธศาสนา. , พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. , ธรรมะ. 294.3
พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน , ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. , พุทธศาสนา - - คำสั่งสอน , ศรัทธา (พุทธศาสนา) , การดำเนินชีวิต. 294.344
พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. , ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. , พุทธศาสนา - - คำสั่งสอน. 294.344
พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. 294.34
พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. 294.304
พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. , การดำเนินชีวิต. , ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. 294.344
พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. , การปฎิบัติธรรม. 294.3
พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. , การปฏิบัติธรรม. 294.34
พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. , การปฏิบัติธรรม. , พุทธจริยธรรม. 294.344
พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. , ความดี - - ความเรียง - - การประกวด. 294.315
พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. , ความดี. 294.315
พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. , ธรรมะ. , การปฏิบัติธรรม. 294.34
พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. , ธรรมะ. , ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. 294.34
พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. , บิดามารดาและบุตร. , ความสัมพันธ์ในครอบครัว. 294.344
พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม. 294.344
พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. , พุทธศาสนิกชน - - การดำเนินชีวิต. 294.34
พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. , พุทธศาสนิกชน -- การดำเนินชีวิต. , พุทธจริยธรรม. , นิทานชาดก. 294.344
พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. , วิปัสสนา. , สมาธิ. 294.344
พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. , อริยสัจ. 294.3144
พุทธศาสนากับสังคม. , พระพุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. , การปฏิบัติธรรม. , พุทธศาสนา. , ธรรมะ. 294.337
พุทธศาสนิกชน - - การดำเนินชีวิต. , กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย. , พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. 294.344
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , พระบรมราโชวาท , การดำเนินชีวิต 895.915
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- -- พระบรมราโชวาท. , ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- -- พระราชดำรัส. , ความสุข. , การดำเนินชีวิต. 895.915
มงคล. , พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. 294.35
มยุรา เศวตศิลา. , นักแสดง -- ชีวประวัติ. , การดำเนินชีวิต - - เศรษฐกิจพอเพียง. 920.72
รวมเรื่อง - - คำคม , กำลังใจ , ความเศร้า , การดำเนินชีวิต 089.95911
ร่างกาย -- ชีวิตประจำวัน 302.56
ร้านอาหารญี่ปุ่น- -โออิซิ. , ตัน ภาสกรนที- -ชีวิตและงาน. 923.8
เรื่องสั้น. , สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน. รส
วิมุตติมรรค. , ธรรมกับชีวิตประจำวัน. , กรรมฐาน. 294.34
เวลา -- ชีวิตประจำวัน 158.23
ศาสนา - - รวมเรื่อง 5 พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน , ศาสนา - - วันสำคัญและเทศกาลทางศาสนาต่าง ๆ 203
ศาสนาอิสลาม. , มุสลิม - - การดำเนินชีวิต. 297
เศรษฐกิจพอเพียง. , การดำเนินชีวิต. , ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-
สตรี -- การดำเนินชีวิต. , บุคลิกภาพ. , การดำเนินชีวิต -- แง่จิตวิทยา. 155.633
สิ่งมีชีวิต - - รวมเรื่อง. , ปรัชญา - - รวมเรื่อง. 089.959
สิ่งมีชีวิต -- รวมเรื่อง. , ปรัชญา -- รวมเรื่อง. , อภิปรัชญา -- รวมเรื่อง. 089.9591
สุขภาพ , เหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงในชีวิต , ระบบทางเดินอาหาร , ลำไส้ - - ภาวะลำไส้รั่ว , โรคผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบ , กายบริหาร , การรักษาโรค 612.33
สุขภาพ. , สุขวิทยา. , คุณภาพชีวิต. 613
สุเมธ ตันติเวชกุล - - ชีวประวัติ. , การดำเนินชีวิต - - เศรษฐกิจพอเพียง. 920.71
อังกฤษ - - สารคดีชีวิตต่างแดน. , บริสตอล. 914.204
การดำเนินชีวิต 158.23