กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ประวัติศาสตร์ พบจำนวนทั้งสิ้น 187 รายชื่อ

ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 5, 2411-245, , จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-245, 959.3057
Thai history , วัฒนธรรมไทย , Culture , Social aspects , ไทย - - แผนที่ , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - แผนที่ , ไทย - - แผนที่ - - ประวัติ 912.593
กรมศิลปากร. , การอนุรักษ์ประวัติศาสตร์. ผลงาน
กรุงเทพ - - ความเป็นอยู่และประเพณี. , กรุงเทพ - - ประวัติศาสตร์. 959.3
กรุงเทพ - - ภาพถ่าย. , กรุงเทพ - - ประวัติศาสตร์. , กรุงเทพ - - ความเป็นอยู่และประเพณี. , กรุงเทพมหานคร - - ภาพ , กรุงเทพมหานคร - - สำนักผังเมือง 959.311
กรุงเทพ - - ภาพถ่าย. , กรุงเทพ - - ประวัติศาสตร์.
กรุงเทพฯ - - ประวัติศาสตร์. 624.25
กรุงเทพฯ - - ประวัติศาสตร์. 959.31
กลุ่มประเทศอาเซียน. , สิงคโปร์ -- ประวัติศาสตร์. 959.52
กวีนิพนธ์ไทย. , ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ, 2570. , ศิลปากร, กรม กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์. , กลอน. 859.911
กษัตริย์ และผู้ครองนคร. , ไทย - ประวัติศาสตร์ - กรุงรัตนโกสินทร์. , ราชวงศ์จักรี. , กษัตริย์และผู้ครองนคร - ไทย. 959.362
กษัตริย์ผู้ครองนคร -- ไทย. , ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-. 959.303
กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย. , ไทย - - ประวัติศาสตร์. 923.159
กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย -- ชีวประวัติ. , ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- สมัยอยุธยา. , สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช,พ.ศ. 2199-223, 959.338
กษัตริย์และผู้ครองนคร. , ไทย- -ประวัติศาสตร์. 923.1
กัมพูชา - - กลุ่มประเทศอาเซียน. , กัมพูชา - - ประวัติศาสตร์.
กัมพูชา - - ประวัติศาสตร์. , กัมพูชา - - โบราณสถาน.
กัมพูชา -- ประวัติศาสตร์. , กัมพูชา -- การเมืองและการปกครอง. 959.6
การเงิน. , เงินตรา -- ประวัติ. , สถาบันการเงิน. , ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ. 332.49
การทหารไทย. , กษัตริย์ และผู้ครองนคร. , ไทย - - ประวัติศาสตร์. 355.009
การท่องเที่ยว - - ภูเก็ต. , ประวัติศาสตร์ - - ภูเก็ต. 915.93
การท่องเที่ยว - - ลาว. , การท่องเที่ยว - - ภูมิศาสตร์. , การท่องเที่ยว - - ประวัติศาสตร์. 910.4
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม. , ประวัติศาสตร์ทางสังคม. 303.1
ความรู้ทั่วไป. , ไทย -- ประวัติศาสตร์. , ไทย -- ภูมิศาสตร์. , วัฒนธรรมไทย. 089.95911
ความรู้ทั่วไป. , ประวัติศาสตร์โลก. , เหตุการณ์ของโลก. 030
ความสำเร็จ , การเรียน , ความสำเร็จในการเรียน , นักวิทยาศาสตร์- - ไทย - - ชีวประวัติศาสตร์ 925.09593
โครงการปรับปรุงแผนแม่บท นครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา. , ผังเมือง - - พระนครศรีอยุธยา. , พระนครศรีอยุธยา - - แผนที่. 959.32
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - - พระบาทสมเด็จพระ. , ไทย - - ประวัติศาสตร์. 923.159
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ , 2347 - 241, , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที่ , 959.30
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที่ , 959.30
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-241, , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์, รัชกาลที่ 4, 2394-241, 959.303
จีน - - ประวัติศาสตร์.
จีน - - ประวัติศาสตร์. , จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
จีน - - ภาวะเศรษฐกิจ. , จีน - - ประวัติศาสตร์. 951
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ยุคหลัง - - รัชกาลที่ , 923.159
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ,พระราชกรณียกิจ. , ไทย - ประวัติศาสตร์ - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชการลที่ , 923.1
จุลจักรพงษ์, พระองค์เจ้า, 2450-250, , ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 7, 2468-247, , ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์, 247, 928.9591
โจรสลัด. , ประวัติศาสตร์โลก. 364.1066
เชียงชาย - - โบราณสถาน. , เชียงแสน (เชียงราย) - - โบราณสถาน. , เชียงแสน (เชียงราย) - - ประวัติศาสตร์. 930.10
เชียงใหม่ - - ประวัติศาสตร์. , เชียงใหม่ - - โบราณสถาน. 959.3
ซูสีไทเฮา. , จีน - - ประวัติศาสตร์. 920.72
ญี่ปุ่น - - ประวัติศาสตร์. , ญี่ปุ่น - - ความเป็นอยู่และประเพณี. 952
ตรุกี - - ประวัติศาสตร์. , ตุรกี - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
ตากสินมหาร, สมเด็จพระเจ้า. , ไทย- -ประวัติศาสตร์- -แง่จิตวิทยา. 959.3023
ติมอร์ตะวันออก - - การเมืองและการปกครอง. , ติมอร์ตะวันออก - - ประวัติศาสตร์. , ติมอร์ตะวันออก -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- อินโดนีเซีย. 959.86
ทาส. , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที่ , 959.303
ไทย - - กลุ่มประเทศอาเซียน. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
ไทย - - ประวัติศาสตร์. 959.3
ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติศาสตร์. , ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- ล้านนา. 959.36
ไทย - ประวัติศาสตร์ - กรุงรัตนโกสินทร์. 959.3
ไทย - - การเมืองและการปกครอง - - กรุงธนบุรี. , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงธนบุรี. 959.34
ไทย - - การเมืองและการปกครอง. , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์. 959.3
ไทย - - การเมืองและการปกครอง. , ไทย - - ประวัติศาสตร์. 320.959
ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงธนบุรี. 959.302
ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - บรรณนุกรม. 929.71
ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที่ , 959.3
ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที่ , , จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ , 2347 - 241, , จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ - - พระราชกรณียกิจ. 959.30
ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที่ , , จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. 959.30
ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที่ , , วัดสุทัศน์เทพวราราม (กรุงเทพฯ). , การตัดผม. 959.30
ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - ร., 340
ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตน์โกสินทร์. 959.3
ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์. , ไทย - - ปกิณกะ. 959.3
ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ยุคหลัง , โสกันต์, พระราชพิธี , พระราชพิธีโสกันต์ , ผม - - พิธีกรรม , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ไทย , เครื่องใช้ในพิธีกรรม - - ไทย , ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี อ 929.8
ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงศรีอยุธยา - - สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 959.3035
ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310 , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์, 2325 , ชีวประวัติ , บุคคลสำคัญ 959.3
ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงศรีอยุธยา. 959.303
ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - การเมืองและการปกครอง. , ประชาธิปไตย - - ไทย. 303.4
ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - การเมืองและการปกครอง. , ประชาธิปไตย -- ไทย. 303.4
ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - รวมเรื่อง. 959.3
ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - ล้านนา. 959.3
ไทย - - ประวัติศาสตร์ - -กรุงรัตนโกสินทร์ - -รัชกาลที่ , 959.3054
ไทย - - ประวัติศาสตร์. 959.3
ไทย - - ประวัติศาสตร์. , ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. 959.3
ไทย - - ประวัติศาสตร์. , ชาวต่างประเทศ - - ไทย - - ประวัติศาสตร์. 959.3
ไทย - - ประวัติศาสตร์. , ไทย - - ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว.
ไทย - - ประวัติศาสตร์. , ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- -- พระราชกรณียกิจ. อ 923.1593
ไทย - - ประวัติศาสตร์. , มลายู (ภาคใต้) - - ประวัติศาสตร์. 959.3
ไทย - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงศรีอยุธยา. 915.93
ไทย - -ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์. , Thailand - - kings and rulers. , Chakri dynasty. , ราชวงศ์จักรี. 959.303
ไทย - ประวัติศาสตร์ - กรุงรัตนโกสินทร์. , จดหมาย. 959.3
ไทย - ประวัติศาสตร์ - กรุงรัตนโกสินทร์. , พระราชพงศาวดาร. 959.36
ไทย - ประวัติศาสตร์ - กรุงรัตนโกสินทร์. , ศิลปากร กรมกองจดหมายเหตุแห่งชาติ. 959.3
ไทย - ประวัติศาสตร์. 959.3
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงสุโขทัย. , ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงศรีอยุธยา. , ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-. , ไทย -- ประวัติศาสตร์. 320.9593
ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี. , ไทย - - ประวัติศาสตร์. , ไทย - - การเมืองการปกครอง. 959.3
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-. , ไทย -- กษัตริย์และผู้ครองนคร. , ไทย -- ชีวประวัติ. 923.159
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- การเมืองและการปกครอง. , ประชาธิปไตย -- ไทย. 303.4
ไทย -- ประวัติศาสตร์. , สารคดีประวัติศาสตร์. , ความรู้ทั่วไป. , สารคดี - - ประวัติศาสตร์ 959.3
ไทย -- ประวัติศาสตร์. อ 953.3
ไทย- -ประวัติศาสตร์. 959.3
ไทย- -รวมเรื่อง. , ไทย- -ประวัติศาสตร์. 039.95
นครนายก - - ประวัติศาสตร์. , นครนายก - - ภาวะเศรษฐกิจ. 959.318
นครสวรรค์ - - ประวัติศาสตร์. , นครสวรรค์ - - การเมืองและการปกครอง. 959.318
นเรศวรมหาราช, สมเด็จพระ. , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงศรีอยุธยา - - สมเด็จพระนเรศวรมหาราช. 923.1593
นเรศวรมหาราช, สมเด็จพระ. , ไทย - - ประวัติศาสตร์. 923.159
นักธุรกิจ. , ศักดินา. , ปัญญาชน. , ไทย -- ประวัติศาสตร์. 321.3
เนเธอร์แลนด์ - - ประวัติศาสตร์. , เนเธอร์แลนด์ - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
บราซิล - - ประวัติศาสตร์. , บราซิล - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
บรูไน -- ประวัติศาสตร์. , บรูไน -- การเมืองและการปกครอง. 959.55
บรูไรดารุสซาลาม - - กลุ่มประเทศอาเซียน. , บรูไนดารุสซาลาม - - ประวัติศาสตร์.
บ้านเชียง (อุดรธานี). , อุทยานประวัติศาสตร์ - - สุโขทัย. , อุทยานประวัติศาสตร์ - - กำแพงเพชร. , ไทย - - โบราณสถาน. 930.1
บุคคลสำคัญ -- ชีวประวัติ. , ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงศรีอยุธยา,1893-2310. , ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ. 959.3023
บุรีรัมย์ - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. , บุรีรัมย์ - - ประวัติศาสตร์. 915.93
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระฯ. , ไทย - - การเมืองการปกครอง - - 247, , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที่ , 923.159
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระฯ. , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์. , ไทย - - การเมืองการปกครอง. 923.1
ประวัติศาสตร์ - - ไทย. , สมเด็จพระเจ้าเสือ. , พระเจ้าบรมโกศ. 959.3
ประวัติศาสตร์ - - กรุงเทพมหานคร 624.25
ประวัติศาสตร์ - - กรุงเทพมหานคร - - การสร้างถนน 625.7
ประวัติศาสตร์ - - กลุ่มประเทศอาเซียน. , กลุ่มประเทศอาเซียน. 341.2473
ประวัติศาสตร์ - ไทย. 928.759
ประวัติศาสตร์. 294.303
ประวัติศาสตร์. 959.3
ประวัติศาสตร์. , การเมือง. , สารคดี. , ไทย - - การเมืองและการปกครอง. 320.9593
ประวัติศาสตร์ไทย. 959.825
ประวัติศาสตร์ไทย. , ศาสนา. , รวมบทความ. 959.325
ประวัติศาสตร์โลก 909
ประวัติศาสตร์โลก - - สารานุกรม. , บุคคลสำคัญ -- ชีวประวัติ. , เหตุการณ์ของโลก. 909
ประวัติศาสตร์โลก -- สารานุกรม. 909
ประวัติศาสตร์โลก. 909
ประวัติศาสตร์โลก. 909
ประวัติศาสตร์โลก. , ประวัติศาสตร์นิพนธ์. , สิ่งมหัศจรรย์. 909
ประวัติศาสตร์โลก. , ประวัติศาสตร์สมัยใหม่. , เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - - ประวัติศาสตร์. 909
ประวัติศาสตร์ศิลปะ , ไทย - - ประวัติศาสตร์ , ความเชื่อ 959.3
ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ - - สารานุกรม. , เอเชีย - - ประวัติศาสตร์ - - สารานุกรม. 950.03
ป้อมพระจุลจอมเกล้า. , ไทย - ประวัติศาสตร์ - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชการลที่ , 355.544
ปัตตานี -- ประวัติศาสตร์. , ปัตตานี -- โบราณสถาน. , โบราณวัตถุ -- ปัตตานี. , ชาวไทยมุสลิม -- ความเป็นอยู่และประเพณี. 959.3972
แผนที่. , ภูมิศาสตร์. , ประวัติศาสตร์. 912
ฝรั่งเศส - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. , ฝรั่งเศส - - ประวัติศาสตร์.
พม่า - - ประวัติศาสตร์. 923.159
พม่า - - ประวัติศาสตร์. 959.1
พม่า -- ประวัติศาสตร์. 959.1
พระจุฑาธุชราชฐาน. , สถาปัตยกรรม -- ประวัติศาสตร์. , พระราชวัง -- ชลบุรี. , เกาะสีชัง (ชลบุรี). 728.82
พระตำหนักพญาไท. , ไทย- -ประวัติศาสตร์- -กรุงรัตนโกสินทร์- -รัชกาลที่ , , ไทย- -ประวัติศาสตร์- -กรุงรัตนโกสินทร์- -รัชกาลที่ , 959.3
พระนครศรีอยุธยา - - ประวัติศาสตร์ , อุทยานประวัติศาสตร์ - - ไทย - - พระนครศรีอยุธยา , พระนครศรีอยุธยา - - สถานที่ท่องเที่ยว 915.93
พระนครศรีอยุธยา - - ประวัติศาสตร์. , พระนครศรีอยุธยา - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. , พระนครศรีอยุธยา - - ความเป็นอยู่และประเพณี. 959.314
พระบรมศพ , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - พระบรมศพ , กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย , กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ชีวประวัติ , จดหมายเหตุ , ประวัติศาสตร์ไทย , ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, - - พระบาทสมเด็จพระ - - 2475-2559 - - พระบรมศพ , ภูมิพลออ 923.1593
พระบรมศพ , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - พระบรมศพ , กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย , กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ชีวประวัติ , จดหมายเหตุ , ประวัติศาสตร์ไทย , ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, - - พระบาทสมเด็จพระ - - 2475-2559 - - พระบรมศพ อ 923.1593
พิจิตร - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. , พิจิตร - - ประวัติศาสตร์. 915.932
พิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ. , กรุงเทพ - - ประวัติศาสตร์. 959.311
ฟิลิปปินส์ - - กลุ่มประเทศอาเซียน. , ฟิลิปปินส์ - - ประวัติศาสตร์.
ภาพถ่าย - - ไทย - - สงขลา , โรงเรียนมหาวชิราวุธ , ภาพถ่าย - - สงขลา , สงขลา - - ประวัติศาสตร์ , สงขลา อ 915.9393
ภาพยนต์ - - ประวัติศาสตร์. , ละคร - - ประวัติและวิจารณ์. 791.437
ภาพยนต์ไทย. , สุริโยไท. , ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์. 971.43
ภาพยนตร์ไทย. , ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์. , ประวัติศาสตร์ไทย. 791.43
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์. อ 923.1593
มาเลเซีย - - ประวัติศาสตร์. , มาเลเซีย- - กลุ่มประเทศอาเซียน. 959.5
มาเลเซีย -- ประวัติศาสตร์. , มาเลเซีย -- การเมืองและการปกครอง. 959.5
มาเลเซีย- - กลุ่มประเทศอาเซียน. , มาเลเซีย - - ประวัติศาสตร์.
มุสลิม - - ไทย (ภาคใต้). , ปัตตานี - - ประวัติศาสตร์. , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - ศรีวิชัย. 959.3
เม็กซิโก - - ประวัติศาสตร์. , เม็กซิโก - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
เมียนมาร์ - - กลุ่มประเทศอาเซียน. , เมียนมาร์ - - ประวัติศาสตร์.
เมืองไทยเมื่อหนิ่งร้อยปี. , THAILAND A HUNDRED YEARSAGO. , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - บรรณนุกรม. , ยุคหลัง - - รัชกาลที่ , 959.30
เมืองศรีมโหสถ- -ประวัติศาสตร์. 959.3
ยะลา -- ประวัติศาสตร์. , ยะลา -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. , ยะลา -- ความเป็นอยู่และประเพณี. 959.392
ยิว , ยิว - - ประวัติศาสตร์ 956.94
รัฐฉาน (พม่า) - - ประวัติศาสตร์. , ชาวไต. 305.8
ราชาภิเษก - - ไทย , ไทย - - ประวัติศาสตร์ , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ไทย อ 390.22
ลาว - - กลุ่มประเทศอาเซียน. , ลาว - - ประวัติศาสตร์.
ลาว - - ประวัติศาสตร์. , ลาว - - การเมืองและการปกครอง. , พูมี วงวิจิด, ค.ศ.1909-. 959.404
ลาว -- ประวัติศาสตร์. 959.4
เวียดนาม - - กลุ่มประเทศอาเซียน. , เวียดนาม - - ประวัติศาสตร์.
เวียดนาม - -ประวัติศาสตร์. , เวียดนาม - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
เวียดนาม -- ประวัติศาสตร์. , เวียดนาม -- การเมืองและการปกครอง. 959.7
ศิลปกรรม - - เอเชีย , ศิลปกรรมกับประวัติศาสตร์ , ศิลปกรรมอินเดีย 709.5
ศิลาจารึก. , จารึกสุโขทัย. , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - สุโขทัย. 417.7
สถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน. , สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. , ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 5, 2411-245, 351.004
สเปน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. , สเปน - - ประวัติศาสตร์.
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน. , ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน. 959.3
สารคดีประวัติศาสตร์. 930.102
สารานุกรม - ไทย. , ประวัติศาสตร์ - ไทย. 959.3
สิงคโปร์ - - กลุ่มประเทศอาเซียน. , สิงคโปร์ - - ประวัติศาสตร์.
โหราศาสตร์. , โหราศาสตร์ - - ประวัติศาสตร์. , ธาตุเจ้าเรือน 133.5
ออสเตรีย- -ประวัติศาสตร์. , ออสเตรีย - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
อังกฤษ - - ประวัติศาสตร์. , อังกฤษ - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
อาร์เจนติน่า - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. , อาร์เจนติน่า - - ประวัติศาสตร์. , เปรู - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. , เปรู - - ประวัติสาสตร์. , การเดินทาง. 918.204
อารยธรรม. , อารยธรรมสมัยโบราณ. , ประวัติศาสตร์. 909
อินเดีย - - ประวัติศาสตร์. , อินเดีย - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
อินเดีย - - ประวัติศาสตร์. , อินเดีย - - อารยธรรม. , สารคดีประวัติศาสตร์. 954
อินโดนีเซีย - - กลุ่มประเทศอาเซียน. , อินโดนีเซีย - - ประวัติศาสตร์.
อินโดนีเซีย - - ประวัติศาสตร์. 959.8
อิรัก - - ประวัติศาสตร์. , อิรัก - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
อียิปต์ - - ประวัติศาสตร์.
อียิปต์ - - ประวัติศาสตร์. , อียิปต์ - - อารยธรรม.
อียิปต์. , อียิปต์ - - ประวัติศาสตร์. , อียิปต์ - - อารยธรรม.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ประวัติศาสตร์. 959
แอฟริกาใต้- -ประวัติศาสตร์. , แอฟริกาใต้- -ความเป็นอยู่และประเพณี.
ไทย- - ประวัติศาสตร์ - - รวมเรื่อง089.9591