กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผลงานทางวิชาการ พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช. , ผลงานทางวิชาการ , ผลงานเอกสารหมายเลข 1 , ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมธนารักษ์ PO003
คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ. , บุญเชิด ศรีปาน - - ผลงาน. ผลงาน
คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ. , เวไนย สุทิน - - ผลงาน. ผลงาน
คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ. , ศรีรัตน์ - - โพธิ์ประยูร - - ผลงาน. ผลงาน
ผลงานทางวิชาการ - - ผลงานหมายเลข 2 , การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช.) PO003
ผลงานทางวิชาการ. , ประสิทธิ์ สืบชนะ- -ผลงานทางวิชาการ. , กระบวนการจัดการความรู้. ผลงาน
ผลงานทางวิชาการ. , ระบบบัญชีส่วนราชการ. , ตรีสุคนธ์ การะเกตุ- -ผลงาน. ผลงาน
ผลงานทางวิชาการ. , สุพัตรา ยุทธนากุล- -ผลงานทางวิชาการ. , ระบบประเมินผล. ผลงาน
ผู้ขอรับการประเมินตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านติดตามและประเมินผลการใช้ที่ราชพัสดุ (งานธนารักษ์) , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช. , แบบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ - - นายสุรินทร์ หามนตรี PO003