กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระราชบัญญัติ พบจำนวนทั้งสิ้น 38 รายชื่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. , หลักทรัพย์. , ตลาดหลักทรัพย์. , พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์. 332.642
กฎกระทรวง. , พระราชบัญญัติ - - ที่ราชพัสดุ. , ที่ราชพัสดุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. 346.043
กฎหมายปกครอง - - ไทย , พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 , วิธีพิจารณาคดีปกครอง 658.40
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ล้มละลาย. , พระราชบัญญัติล้มละลาย. 346.0
กรมเจ้าท่า - - ประวัติ. , พระราชบัญญัติ. 354.59
กรมเจ้าท่า - - ประวัติ. , พระราชบัญญัติ. , กรมเจ้าท่า - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. 354.593
กรมบังคับคดี. , ศาลล้มละลาย. , ล้มละลาย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , การพิจารณาและตัดสินคดี. , พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 254, , พระราชบัญญัติล้มละลาย พ346.078
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - - ไทย , พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , การบริหารพัสดุ , จัดซื้อจัดจ้าง , พัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย , พัสด352.55
การฟอกเงิน - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 254, , การฟอกเงิน - ไทย. , กฎหมายธนาคาร. , กฎหมายพาณิชย์. 345.02
การฟอกเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 254, 345.026
การร่างพระราชบัญญัติ - - กระทรวง. ผลงาน
การศึกษา - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. 344.007
ข้อมูลข่าวสารของราชการ. , พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ. 342.085
คนพิการ , พระราชบัญญัติ - - คนพิการ 346.013
ความเป็นมาในการตราพระราชบัญญัติ- -การประมาณราคา. , ขอบเขตการบังคับใช้และบทนิยาม. 346.06
คำวิจฉัยของศาล. , พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ - - อุทธรณ์. 347.0
โทรเลข - - ไทย , ไปรษณีย์ - - รวมเรื่อง , ไปรษณีย์ - - ไทย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2549 , ไปรษณีย์ - - ไทย , พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 383.4
พระราชบัญญัติ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ. 351.264
พระราชบัญญัติ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ. 346.02
พระราชบัญญัติ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ. , รัฐวิสาหกิจ. 352.02
พระราชบัญญัติ - - การผลิตซีดี. 342
พระราชบัญญัติ. 342
พระราชบัญญัติ. , ระเบียบข้าราชการพลเรือน. 923.2
พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. , ข้อมูลข่าวสารของราชการ. , ละเมิด. 342.088
พระราชบัญญัติคู่มือข่าวสาร. , ข้อมูลข่าวสารของราชการ - - ไทย. 344.01
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.253, , การค้าประเวณี - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ. 345.025
พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจ. 346.06
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน. , กฎหมายปกครอง. 342.06
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม. 346.02
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 246, , พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530. , พระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน. , พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย. , กฎหมายศุลกากร. 343.056
พระราชบัญญัติสงเคราะห์. 342
พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.2551 345.052
พระราชบัญญัติหน่วยงานของรัฐ. 346.06
รถยนต์ - - การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม. , พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ. 629.287
ร่างพระราชบัญญัติ - - วิชาชีพ. 351
ละเมิด. , กฎหมายปกครอง. , พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. , พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ. 342.088
สิทธิมนุษยชน - ไทย. , พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน. , พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 341.48
อาคาร - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , อาคาร - - การควบคุม , พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร , กฎหมายก่อสร้าง 344.063635