กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภาษาไทย พบจำนวนทั้งสิ้น 54 รายชื่อ

กวีนิพนธ์จีน - - แปลเป็นภาษาไทย. 811
การเขียนหนังสือ. , ภาษาไทย - - การเขียน. 808.6
การศึกษา - - ไทย. , วัฒนธรรมไทย. , ภาษาไทย - - แบบฝึกปฏิบัติ. 959.3
ความรู้รอบตัว , ความรู้ทั่วไป , ตารางธาตุ , ภาษาไทย - - การใช้ภาษา , ภาษาไทย - - สำนวนโวหาร , การถอดตัวอักษร , คำพ้องรูป , เครือญาติ , เงินตรา 10. จังหวัด 030
นวนิยาย. , วรรณกรรมญี่ปุ่น - - แปลเป็นภาษาไทย.
บทกวีนิพนธ์- -จีน. , กวีนิพนธ์จีน - - แปลเป็นภาษาไทย. 895.11
พจนานุกรมภาษาไทย - - อังกฤษ. 495.913
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม. , ภาษาไทย -- ราชาศัพท์. , กฐินพระราชทาน - - กองทัพบก. สร 390.22
ภาษาญี่ปุ่น -- พจนานุกรม -- ภาษาไทย. , ภาษาไทย -- พจนานุกรม -- ภาษาญี่ปุ่น. 495.639
ภาษาไทย - - การใช้ภาษา. , ภาษาไทย - - ตัวสะกด. , ภาษาไทย - - การออกเสียง. , ภาษาไทย - - การเขียน. 495.911
ภาษาไทย - - การอ่าน. , ภาษาไทย - - การเขียน. , ภาษาไทย - - การออกเสียง. , ภาษาไทย - - ตัวสะกด. 495.911
ภาษาไทย - - คำและวลีภาษาต่างประเทศ. , หนังสือราชการ. 495.9181
ภาษาไทย - - คำศัพท์ , ภาษาไทย - - การใช้ภาษา 495.913
ภาษาไทย - - เครื่องหมายวรรคตอน. 495.911
ภาษาไทย - - เครื่องหมายวรรคตอน. 495.91
ภาษาไทย - - แง่การเมือง. , ภาษาไทย - - การใช้ภาษา. 495.918
ภาษาไทย - - พจนานุกรม. 495.913
ภาษาไทย - - พจนานุกรม. , ราชบัณฑิตยสถาน. 495.91
ภาษาไทย - - ราชาศัพท์. 495.918
ภาษาไทย - - ราชาศัพท์. , เครื่องราชอิสริยาภรณ์ - - ไทย. 495.918
ภาษาไทย - - ไวยากรณ์. , ภาษาไทย - - การใช้ภาษา. , กฏหมาย - - การเขียน. 349.91
ภาษาไทย - - สำนวนโวหาร. , ภาษาไทย - - การใช้ภาษา. 495.917
ภาษาไทย - -คำและวลีภาษาต่างประเทศ อ.495.9124
ภาษาไทย - คำ. , ภาษาไทย - การใช้ภาษา. , ภาษาไทย - ตัวสะกด. , ภาษาไทย - คำศัพท์. 495.91
ภาษาไทย - พจนานุกรม. , ภาษาละติน - พจนานุกรม. , ภาษาฝรั่งเศส - พจนานุกรม. , ภาษาอังกฤษ - พจนานุกรม. 413
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา. , ภาษาไทย -- การอ่าน. , ภาษาไทย -- การเขียน. , ภาษาไทย - - คำศัพท์. 495.9181
ภาษาไทย -- พจนานุกรม -- ภาษาอังกฤษ. , ภาษาอังกฤษ -- พจนานุกรม -- ภาษาไทย. , Dictionaries -- Thai -- English. 495.913
ภาษาไทย -- พจนานุกรม. , ภาษาไทย -- พจนานุกรมเยาวชน. 495.913
ภาษาไทย- -ราชาศัพท์. 495.9
ภาษาไทย. , วรรณคดีไทย. , กวีนิพนธ์ไทย. 495.9
ภาษาไทย. , วรรณคดีไทย. , วัด. 726.143
ภาษาไทย. , สังคมศึกษา. 495.910
ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี. , ภาษาไทย - - ตำราสำหรับชนต่างชาติ. 428.3495
ภาษาอังกฤษ - - พจนานุกรม- - ไทย. , ภาษาอังกฤษ - - สำนวนโวหาร. , ภาษาไทย - - สำนวนโวหาร. , ภาษาอังกฤษ - - การแปล. 423.9591
ภาษาอังกฤษ -- พจนานุกรม -- ภาษาไทย. , ภาษาไทย -- พจนานุกรม -- ภาษาอังกฤษ. 423.9591
เรื่องสั้น. , วรรณกรรมอังกฤษ - - แปลเป็นภาษาไทย. รส
วรรณกรรมแคนาดา -- แปลเป็นภาษาไทย. , วรรณกรรมสำหรับเด็ก. 808.068
วรรณกรรมญี่ปุ่น - - แปลเป็นภาษาไทย. 808.8387
วรรณกรรมสำหรับเด็ก. , วรรณกรรมเกาหลี -- แปลเป็นภาษาไทย. 808.068
วรรณกรรมสำหรับเด็ก. , วรรณกรรมจีน - - แปลเป็นภาษาไทย. 808.068
วรรณกรรมสำหรับเด็ก. , วรรณกรรมญี่ปุ่น - - แปลเป็นภาษาไทย. 808.068
วรรณกรรมสำหรับเด็ก. , วรรณกรรมนอร์เวย์ -- แปลเป็นภาษาไทย. 808.068
วรรณกรรมสำหรับเด็ก. , วรรณกรรมเปรู - - แปลเป็นภาษาไทย. 808.068
วรรณกรรมสำหรับเด็ก. , วรรณกรรมฝรั่งเศส - - แปลเป็นภาษาไทย. 808.068
วรรณกรรมสำหรับเด็ก. , วรรณกรรมฟินแลนด์ - - แปลเป็นภาษาไทย. 808.068
วรรณกรรมสำหรับเด็ก. , วรรณกรรมรัสเซีย -- แปลเป็นภาษาไทย. 808.068
วรรณกรรมสำหรับเด็ก. , วรรณกรรมเลบานอน - - แปลเป็นภาษาไทย. 808.068
วรรณกรรมสำหรับเด็ก. , วรรณกรรมสวีเดน - - แปลเป็นภาษาไทย. 808.068
วรรณกรรมสำหรับเด็ก. , วรรณกรรมออสเตรเลีย - - แปลเป็นภาษาไทย. 808.068
วรรณกรรมอิตาลี - - แปลเป็นภาษาไทย. 808.068
ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง. , ศิลาจารึกภาษาไทย. 495.9
ศิลาจารึกภาษาไทย. 495.9
สุภาษิตและคำพังเพยไทย - - สารานุกรม. , ภาษาไทย - - สำนวนโวหาร - - สารานุกรุม. 495.913
พจนานุกรมหลายภาษา ,ภาษาไทย - - คำศัพท์ ,ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท์ ,ภาษาฝรั่งเศส- - คำศัพท์ ,ภาษาสเปน- - คำศัพท์ ,ภาษาจีน - - พจนานุกรม 413