Main Back

Search รัฐวิสาหกิจ Resualt 19 Items

กฎหมาย -- รัฐวิสาหกิจ 345.56
การคลัง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , สวัสดิการข้าราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , งบประมาณ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , รัฐวิสาหกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. 343.034
การตรวจสอบภายใน. , การตรวจสอบบัญชี. , รัฐวิสาหกิจ - - ไทย. 657.458
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ - - ไทย. 352.2
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ. , รัฐวิสาหกิจ- -การบริหาร. , สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - - รายงานประจำปี. , หนังสือที่ระลึก. รายงานประจำปี
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ. , รัฐวิสาหกิจ. 338.925
ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ. , การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ. , เศรษฐกิจ. 338.925
นักเศรษฐศาสตร์ , ธุรกิจแบบเสรี , การแข่งขัน , เศรษฐศาสตร์ , การแข่งขันทางการค้า , ธุรกิจของเอกชน , รัฐวิสาหกิจ , องค์กรธุรกิจ 330
พระราชบัญญัติ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ. , รัฐวิสาหกิจ. 352.02
พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจ. 346.06
รัฐวิสาหกิจ , รัฐวิสาหกิจ - - ไทย , รัฐวิสาหกิจ - - การบริหาร สร 352.266
รัฐวิสาหกิจ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. 350
รัฐวิสาหกิจ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , ทุน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. 346.065
รัฐวิสาหกิจ - - ไทย. , การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ - - ไทย. 351.009
รัฐวิสาหกิจ- -การบริหาร. 352.266
รัฐวิสาหกิจ- -การบริหาร. 350
รัฐวิสาหกิจ. 351
รัฐวิสาหกิจ. , ข้าราชการ - - การทำงาน. , การประเมิน. 351.025
รัฐวิสาหกิจ. , รัฐวิสาหกิจ - - ไทย. 351.009