กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมาย พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เลขเรียก341.37
ผู้แต่งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
หัวเรื่อง1. กฎหมา2. กฎหมาย - - การปฏิรู,3. สนธิสัญญ,4. กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไท,5. การปฏิรูปกฎหมาย - - ไท,6. สัญญา (กฎหมายระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลิขสิทธิ์ : ตัวบทพร้อมข้อสังเกต
เลขเรียก346.0482
ผู้แต่งวัส ติงสมิตร
หัวเรื่อง1. ลิขสิทธิ์2. ลิขสิทธิ์ - - กฎหมา,3. เครื่องหมายการค้,4. เครื่องหมายการค้า - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคั
สำนักพิมพ์นิติธรรม
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม