Main Back

Search กฎหมายที่ดิน Resualt 8 Items

Title108 ปัญหา กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง: ศึกษาจากความเห็นของกรมที่ดิน พร้อมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
CallNumber346.043
Authorณฤทธิ์ ช่วยเพ็ญ
Subject1. กฎหมายที่ดิ2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ที่ดิ,3. การถือครองที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคั,4. ที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคั,5. การจัดสรรที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคั,6. กฎหมายที่ดิน - - ไท,7. กรรมสิทธิ์ที่ด
Publishพีรภาส
YearOfPrintม.ป.ป.
Result 1 items.
Titleรวมกฎหมายการคลังและวิธีงบประมาณ
CallNumber343.59
Authorรวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ]
Subject1. กฎหมายที่ดิ
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleคำอธิบายพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับสมบูรณ์ )
CallNumber346.043
Authorสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
Subject1. กฎหมายที่ดิ2. กฎหมายที่ดิน - - ไท,3. การใช้ที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไท,4. ที่ดิน - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคั
Publishบัณฑิตอักษร
YearOfPrint2560
Result 1 items.
Titleคำอธิบายกฎหมายที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม)
CallNumber346.043
Authorวรวุฒิ เทพทอง
Subject1. กฎหมายที่ดิ2. การใช้ที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไท,3. กฎหมายที่ดิน - - ไท,4. กรรมสิทธิ์ที่ดิ
Publishนิติธรรม
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleคู่มือจดทะเบียนนิติกรรมที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
CallNumber346.043
Authorณฤทธิ์ ช่วยเพ็ญ
Subject1. กฎหมายที่ดิ2. สิทธิและนิติกรรมที่ดิ,3. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - นิติกรร,4. กรรมสิทธิ์ที่ดิ,5. นิติกรรม - - รวมเรื่อ,6. นิติกรร,7. อสังหาริมทรัพย์ - - การจดทะเบียนและการโอ,8. อสังหาริมทรัพย
Publishพิมพ์อักษร
YearOfPrintม.ป.ป.
Result 1 items.
Titleกฎหมายจัดสรรที่ดินและอาคารชุดที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
CallNumber343.025
Authorวิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์
ขวัญชัย โรจนกนันท์
Subject1. กฎหมายที่ดิ2. อาคารชุด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคั,3. อสังหาริมทรัพย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคั
Publishคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : กรุงเทพฯ
YearOfPrint2557
Result 1 items.
Titleพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พุทธศักราช 2530
CallNumber346.043
Authorยืนหยัด ใจสมุทร
Subject1. การเวนคืนที่ดิ2. กฎหมายที่ดิ,3. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ทรัพย์สิ,4. อสังหาริมทรัพย
Publishนิติธรรม : กรุงเทพฯ
YearOfPrint2558
Result 1 items.
Titleรู้ลึก - รู้จริง กฎหมายที่ดิน ว่าด้วยการครอบครองปรปักษ์ (ทฤษฎี - ปฏิบัติ)
CallNumber346.043
Authorอรรถวัฒน์ หวังดำรงวงศ์
Subject1. ที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคั2. กฎหมายที่ดิ,3. กฎหมายที่ดิน - - ไท,4. การครอบครองปรปักษ์ - - ไท,5. การถือครองที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคั,6. คำพิพากษาศาล - - ไท,7. การถือครองที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไท
Publishพิมพ์อักษร
YearOfPrint2559
Result 1 items.