กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายที่ดิน - - ไทย พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง108 ปัญหา กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง: ศึกษาจากความเห็นของกรมที่ดิน พร้อมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งณฤทธิ์ ช่วยเพ็ญ
หัวเรื่อง1. กฎหมายที่ดิ2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ที่ดิ,3. การถือครองที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคั,4. ที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคั,5. การจัดสรรที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคั,6. กฎหมายที่ดิน - - ไท,7. กรรมสิทธิ์ที่ด
สำนักพิมพ์พีรภาส
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับสมบูรณ์ )
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
หัวเรื่อง1. กฎหมายที่ดิ2. กฎหมายที่ดิน - - ไท,3. การใช้ที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไท,4. ที่ดิน - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคั
สำนักพิมพ์บัณฑิตอักษร
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม)
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งวรวุฒิ เทพทอง
หัวเรื่อง1. กฎหมายที่ดิ2. การใช้ที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไท,3. กฎหมายที่ดิน - - ไท,4. กรรมสิทธิ์ที่ดิ
สำนักพิมพ์นิติธรรม
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้ลึก - รู้จริง กฎหมายที่ดิน ว่าด้วยการครอบครองปรปักษ์ (ทฤษฎี - ปฏิบัติ)
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งอรรถวัฒน์ หวังดำรงวงศ์
หัวเรื่อง1. ที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคั2. กฎหมายที่ดิ,3. กฎหมายที่ดิน - - ไท,4. การครอบครองปรปักษ์ - - ไท,5. การถือครองที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคั,6. คำพิพากษาศาล - - ไท,7. การถือครองที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไท
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม