Main Back

Search กฎหมายที่ดิน. Resualt 10 Items

Titleคดีที่ดินและคดีฟ้องขับไล่
CallNumber343.025
Authorสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
Subject1. กฎหมายที่ดิน
Publishนิติธรรม
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleรวมกฎหมายที่ดิน
CallNumber343.025
Authorวีระเดช พะเยาศิริพงศ์
Subject1. กฎหมายที่ดิน
Publishโรงพิมพ์เพิ่มทรัพย์การพิมพ์
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับที่ดิน
CallNumber343.025
Authorคณะวิชาการ The Justice Group
Subject1. กฎหมายที่ดิน
Publishพิมพ์อักษร
YearOfPrint2557
Result 1 items.
Titleประมวลกฎหมายที่ดิน ทรัพย์และทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ1และบรรพ4
CallNumber343.025
Authorพิชัย นิลทองคำ
Subject1. กฎหมายที่ดิน
Publishอฑตยา มิเล็นเนียม
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยที่ดิน
CallNumber343.025
Authorสหัส สิงหวิริยะ
Subject1. กฎหมายที่ดิน2. การจัดสรรที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Publishนิติธรรม
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleประมวลคำสั่งและระเบียบการปฏิบัติราชการของกรมที่ดิน พ.ศ. 2497 - 2513
CallNumber340
Authorรามราชภักดี
Subject1. กฎหมายที่ดิน2. การใช้ที่ดิน - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - ไทย
Publishส่วนท้องถิ่น
YearOfPrint2515
Result 1 items.
Titleคู่มือกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
CallNumber346.04
Authorสถิตย์ เล็งไธสง
Subject1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ทรัพย์สิน2. กฎหมายที่ดิน
Publishพิมพ์อักษร
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
CallNumber346.043
Authorยืนหยัด ใจสมุทร
Subject1. การเวนคืนที่ดิน2. กฎหมายที่ดิน,3. คำพิพากษาศาล
Publishนิติธรรม
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleวารสารที่ดิน : พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎกระทรวงและระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
CallNumber343.025
Authorกรมที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Subject1. ที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. กฎหมายที่ดิน
Publishกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการประเมินผลโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ
CallNumber346.04
Authorเกรียงศักดิ์ วัฒนวรางกูร
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. กฎหมายที่ดิน
Publishมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
YearOfPrint2533
Result 1 items.