กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายที่ดิน. พบจำนวนทั้งสิ้น 10 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคดีที่ดินและคดีฟ้องขับไล่
เลขเรียก343.025
ผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
หัวเรื่อง1. กฎหมายที่ดิน
สำนักพิมพ์นิติธรรม
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายที่ดิน
เลขเรียก343.025
ผู้แต่งวีระเดช พะเยาศิริพงศ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายที่ดิน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เพิ่มทรัพย์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับที่ดิน
เลขเรียก343.025
ผู้แต่งคณะวิชาการ The Justice Group
หัวเรื่อง1. กฎหมายที่ดิน
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายที่ดิน ทรัพย์และทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ1และบรรพ4
เลขเรียก343.025
ผู้แต่งพิชัย นิลทองคำ
หัวเรื่อง1. กฎหมายที่ดิน
สำนักพิมพ์อฑตยา มิเล็นเนียม
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยที่ดิน
เลขเรียก343.025
ผู้แต่งสหัส สิงหวิริยะ
หัวเรื่อง1. กฎหมายที่ดิน2. การจัดสรรที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์นิติธรรม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลคำสั่งและระเบียบการปฏิบัติราชการของกรมที่ดิน พ.ศ. 2497 - 2513
เลขเรียก340
ผู้แต่งรามราชภักดี
หัวเรื่อง1. กฎหมายที่ดิน2. การใช้ที่ดิน - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - ไทย
สำนักพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
ปีที่พิมพ์2515
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
เลขเรียก346.04
ผู้แต่งสถิตย์ เล็งไธสง
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ทรัพย์สิน2. กฎหมายที่ดิน
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งยืนหยัด ใจสมุทร
หัวเรื่อง1. การเวนคืนที่ดิน2. กฎหมายที่ดิน,3. คำพิพากษาศาล
สำนักพิมพ์นิติธรรม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวารสารที่ดิน : พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎกระทรวงและระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
เลขเรียก343.025
ผู้แต่งกรมที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวเรื่อง1. ที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. กฎหมายที่ดิน
สำนักพิมพ์กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ
เลขเรียก346.04
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ วัฒนวรางกูร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. กฎหมายที่ดิน
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม