Main Back

Search กฎหมายปกครอง. Resualt 46 Items

Titleรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนส่วนราชการ
CallNumber352.64
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. การจัดส่วนราชการ2. กฎหมายปกครอง
Publishสำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 3
CallNumberอ 342.0664
Authorศาลปกครอง, สำนักงาน
Subject1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง,3. กฎหมายปกครอง
Publishสำนักงานศาลปกครอง
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 6
CallNumber340.115
Authorสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
Subject1. กฎหมาย2. กฎหมายปกครอง
Publishสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
YearOfPrint2557
Result 3 items.
Titleความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
CallNumber342.06
Authorธีรเดช นรัตถรักษา
Subject1. กฎหมายปกครอง
Publishฐานบัณฑิต
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleกฎหมายปกครอง : แนวความคิดและหลักกฎหมายที่ควรรู้
CallNumber342.06
Authorชาญชัย แสวงศักดิ์
Subject1. กฎหมายปกครอง
Publishโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleถูก ต้อง เป็น ธรรม
CallNumber342.593
Authorสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
Subject1. กฎหมายปกครอง
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2551
Result 1 items.
Titleคดีปกครองใกล้ตัว
CallNumber342.5
Authorพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
Subject1. กฎหมายปกครอง
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2554
Result 1 items.
Titleความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทำทางปกครอง
CallNumber342.593
Authorวรเจตน์ ภาคีรัตน์
Subject1. กฎหมายปกครอง
Publishโรงพิมพ์เดือนตุลา
YearOfPrint2549
Result 2 items.
Titleเรื่องเล่า ... คดีปกครอง
CallNumber342
Authorสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
Subject1. กฎหมายปกครอง
Publishสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
YearOfPrint2557
Result 3 items.
Titleหลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
CallNumber342.06
Authorบรรเจิด สิงคะเนติ
Subject1. กฎหมายปกครอง
Publishโรงพิมพ์เดือนตุลา
YearOfPrint2548
Result 2 items.
Titleคำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป)
CallNumber342.06
Authorจิรนิติ หะวานนท์
Subject1. กฎหมายปกครอง
Publishสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleคำอธิบายกฎหมายปกครอง
CallNumber342.5
Authorชาญชัย แสวงศักดิ์
Subject1. กฎหมายปกครอง
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleคดีปกครองใกล้ตัว : ชาวบ้านฟ้องราชการ
CallNumber342.593
Authorพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
Subject1. กฎหมายปกครอง
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2546
Result 3 items.
Titleแนวคำวินิจฉัยคดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่.........
CallNumber346.03
Authorสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
Subject1. กฎหมายปกครอง2. การปฎิบัติโดยมิชอบ
Publishพี เพรส
YearOfPrint2553
Result 2 items.
Titleพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
CallNumber342
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. กฎหมายปกครอง2. ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Publishสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint
Result 4 items.
Titleคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
CallNumber342.593
Authorชาญชัย แสวงศักดิ์
Subject1. กฎหมายปกครอง2. ข้าราชการ - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ
Publishโรงพิมพ์เดือนตุลา
YearOfPrint2549
Result 2 items.
Titleสาระสำคัญของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
CallNumber342
Authorสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. กฎหมายปกครอง2. ความรับผิดของราชการ,3. ละเมิด,4. วิธีพิจารณาคดีปกครอง - ไทย
Publishสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2540
Result 3 items.
Titleคำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง เล่ม 2
CallNumber342.06
Authorมานิตย์ จุมปา
Subject1. กฎหมายปกครอง2. นิติกรรมทางการปกครอง
Publishสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleคำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง
CallNumber342.06
Authorมานิตย์ จุมปา
Subject1. กฎหมายปกครอง2. นิติกรรมทางการปกครอง
Publishแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชุด สารพันปัญหาคดีปกครอง
CallNumber342.06
Authorมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
Subject1. กฎหมายปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
Publishโรงพิมพ์ดอกเบี้ย
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ
CallNumber342.06
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subject1. กฎหมายปกครอง2. ศาลปกครอง,3. กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี,4. การบริหารรัฐกิจ
Publishสำนักงานศาลปกครอง
YearOfPrint2551
Result 2 items.
Titleกฎหมายปกครองและคดีปกครองสำหรับประชาชน
CallNumber342.06
Authorสุชาติ เวโรจน์
Subject1. กฎหมายปกครอง2. ศาลปกครอง,3. คดีปกครอง
Publishแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
CallNumber352.64
Authorสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Subject1. การจัดส่วนราชการ2. กฎหมายปกครอง
Publishโรงพิมพ์สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint2548
Result 2 items.
Titleกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ/การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ :กิจกรรมของรัฐในกฎหมายปกครอง : ตำรวจทางปกครองและบริการสาธาณะ
CallNumber342.068
Authorนันทวัฒน์ บรมานันท์
Subject1. การบริหาร2. กฏหมายปกครอง - - บริการสาธารณะ,3. กฎหมายปกครอง
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ/การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารภาครัฐ 2 : สัญญาทางปกครองและทางแพ่ง
CallNumber342.06
Authorเข็มชัย ชุติวงศ์
Subject1. การบริหารภาครัฐ2. บริการสาธารณะ,3. สัญญาสัมปทานการบริการสาธารณะ,4. สัมปทานการบริการสาธารณะ,5. กฎหมายปกครอง
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณไปปฏิบัติ : เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารภาครัฐ 1 : คำสั่งทางการปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
CallNumber342.06
Authorกมลชัย รัตนสกาววงศ์
Subject1. การบริหารภาครัฐ2. กฎหมายปกครอง,3. คำสั่งทางปกครอง
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารภาครัฐ 1 : คำสั่งทางการปกครอง
CallNumber342.593
Authorชาญชัย แสวงศักดิ์
Subject1. การบริหารภาครัฐ2. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง,3. กฎหมายปกครอง,4. คำสั่งทางปกครอง
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleคดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
CallNumber342.593
Authorพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
Subject1. การปกครองท้องถิ่น - - คดี2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง,3. กฎหมายปกครอง
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleรวมความเห็นย่อ พ.ศ. 2548 คณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
CallNumber346.02
Authorศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง และสวัสดิการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Subject1. คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ2. การปฏิรูปราชการพลเรือน,3. ระบบราชการ,4. กฎหมายปกครอง
Publishพิมพ์อักษร
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี 2553
CallNumber342.593
Authorสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Subject1. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2. กฎหมายปกครอง
Publishธรรมสาร
YearOfPrint2553
Result 1 items.
Titleรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี 2556
CallNumber342.593
Authorสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Subject1. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2. กฎหมายปกครอง
Publishธรรมสาร
YearOfPrint2556
Result 1 items.
Titleหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
CallNumber342.0664
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subject1. คำพิพากษาศาล2. กฎหมายปกครอง,3. ระเบียบปฏิบัติราชการ,4. ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายระเบียบข้อบังคับ,5. วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2554
Result 4 items.
Titleคำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง เล่ม 1
CallNumber342.06
Authorมานิตย์ จุมปา
Subject1. นิติกรรมทางการปกครอง2. กฎหมายปกครอง
Publishสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleหลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
CallNumber342.068
Authorนันทวัฒน์ บรมานันท์
Subject1. บริการสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. กฎหมายปกครอง
Publishโรงพิมพ์เดือนตุลา
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleสัญญาทางปกครอง
CallNumber342.593
Authorนันทวัฒน์ บรมานันท์
Subject1. บริการสาธารณะ2. กฎหมายปกครอง
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2550
Result 2 items.
Titleพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534
CallNumber342.06
Authorสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Subject1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2. กฎหมายปกครอง
Publishสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleรวมกฎหมายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมทั้งกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
CallNumber342.088
Authorสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
Subject1. ละเมิด2. กฎหมายปกครอง,3. พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่,4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
Publishประชาชน
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleรวมความเห็นคณะกรรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545)
CallNumber342
Authorสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา สำนักกฏหมายปกครอง
Subject1. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2. กฎหมายปกครอง
Publishพิมพ์อักษร
YearOfPrint2547
Result 2 items.
Titleรวมกฎหมายสำหรับข้าราชการกรมศุลการกร
CallNumber342.06
Authorมานิต วิทยาเต็ม
Subject1. ศาลปกครอง2. กฎหมายปกครอง
Publishกรมศุลกากร
YearOfPrint2554
Result 1 items.
Titleแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง (พ.ศ.2544 - พ.ศ.2552) เล่มที่ 1
CallNumberอ 342.0664
Authorศาลปกครอง, สำนักงาน
Subject1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย,3. กฎหมายปกครอง
Publishสำนักงานศาลปกครอง
YearOfPrint2553
Result 1 items.
Titleแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 2
CallNumberอ 342.0664
Authorศาลปกครอง, สำนักงาน
Subject1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง,3. กฎหมายปกครอง
Publishสำนักงานศาลปกครอง
YearOfPrint2554
Result 1 items.
Titleแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 4
CallNumberอ 342.0664
Authorศาลปกครอง, สำนักงาน
Subject1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง,3. กฎหมายปกครอง
Publishสำนักงานศาลปกครอง
YearOfPrint2556
Result 1 items.
Titleพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครอง
CallNumber343.040
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subject1. ศาลปกครอง2. ศาลปกครอง -- ประวัติ,3. ศาลปกครอง -- การบริหาร,4. ศาลปกครอง -- อาคาร,5. กฎหมายปกครอง
Publishดิน ดีไซน์
YearOfPrint2552
Result 2 items.
Titleรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี 2554
CallNumber342.593
Authorสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - - การบริหาร2. กฎหมายปกครอง
Publishสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2554
Result 1 items.
Titleรายงานผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติงานราชการทางปกครอง
CallNumber342.593
Authorสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Subject1. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - - การบริหาร2. กฎหมายปกครอง
Publishสำนักกฎหมยปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี 2550
CallNumber342.593
Authorสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - - การบริหาร2. กฎหมายปกครอง
Publishสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2550
Result 1 items.