กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายปกครอง. พบจำนวนทั้งสิ้น 46 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนส่วนราชการ
เลขเรียก352.64
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. การจัดส่วนราชการ2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 3
เลขเรียกอ 342.0664
ผู้แต่งศาลปกครอง, สำนักงาน
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง,3. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 6
เลขเรียก340.115
ผู้แต่งสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. กฎหมาย2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งธีรเดช นรัตถรักษา
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์ฐานบัณฑิต
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายปกครอง : แนวความคิดและหลักกฎหมายที่ควรรู้
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องถูก ต้อง เป็น ธรรม
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคดีปกครองใกล้ตัว
เลขเรียก342.5
ผู้แต่งพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทำทางปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งวรเจตน์ ภาคีรัตน์
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องเล่า ... คดีปกครอง
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งบรรเจิด สิงคะเนติ
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป)
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งจิรนิติ หะวานนท์
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายปกครอง
เลขเรียก342.5
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคดีปกครองใกล้ตัว : ชาวบ้านฟ้องราชการ
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคำวินิจฉัยคดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่.........
เลขเรียก346.03
ผู้แต่งสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง2. การปฎิบัติโดยมิชอบ
สำนักพิมพ์พี เพรส
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง2. ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง2. ข้าราชการ - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสาระสำคัญของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง2. ความรับผิดของราชการ,3. ละเมิด,4. วิธีพิจารณาคดีปกครอง - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง เล่ม 2
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งมานิตย์ จุมปา
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง2. นิติกรรมทางการปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งมานิตย์ จุมปา
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง2. นิติกรรมทางการปกครอง
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชุด สารพันปัญหาคดีปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ดอกเบี้ย
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง2. ศาลปกครอง,3. กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี,4. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายปกครองและคดีปกครองสำหรับประชาชน
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสุชาติ เวโรจน์
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง2. ศาลปกครอง,3. คดีปกครอง
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
เลขเรียก352.64
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. การจัดส่วนราชการ2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ/การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ :กิจกรรมของรัฐในกฎหมายปกครอง : ตำรวจทางปกครองและบริการสาธาณะ
เลขเรียก342.068
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. กฏหมายปกครอง - - บริการสาธารณะ,3. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ/การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารภาครัฐ 2 : สัญญาทางปกครองและทางแพ่ง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งเข็มชัย ชุติวงศ์
หัวเรื่อง1. การบริหารภาครัฐ2. บริการสาธารณะ,3. สัญญาสัมปทานการบริการสาธารณะ,4. สัมปทานการบริการสาธารณะ,5. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณไปปฏิบัติ : เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารภาครัฐ 1 : คำสั่งทางการปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งกมลชัย รัตนสกาววงศ์
หัวเรื่อง1. การบริหารภาครัฐ2. กฎหมายปกครอง,3. คำสั่งทางปกครอง
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารภาครัฐ 1 : คำสั่งทางการปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. การบริหารภาครัฐ2. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง,3. กฎหมายปกครอง,4. คำสั่งทางปกครอง
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
หัวเรื่อง1. การปกครองท้องถิ่น - - คดี2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง,3. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมความเห็นย่อ พ.ศ. 2548 คณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง และสวัสดิการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ2. การปฏิรูปราชการพลเรือน,3. ระบบราชการ,4. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี 2553
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์ธรรมสาร
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี 2556
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์ธรรมสาร
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. คำพิพากษาศาล2. กฎหมายปกครอง,3. ระเบียบปฏิบัติราชการ,4. ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายระเบียบข้อบังคับ,5. วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง เล่ม 1
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งมานิตย์ จุมปา
หัวเรื่อง1. นิติกรรมทางการปกครอง2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
เลขเรียก342.068
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่อง1. บริการสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัญญาทางปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่อง1. บริการสาธารณะ2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมทั้งกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เลขเรียก342.088
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ละเมิด2. กฎหมายปกครอง,3. พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่,4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมความเห็นคณะกรรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545)
เลขเรียก342
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา สำนักกฏหมายปกครอง
หัวเรื่อง1. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายสำหรับข้าราชการกรมศุลการกร
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งมานิต วิทยาเต็ม
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์กรมศุลกากร
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง (พ.ศ.2544 - พ.ศ.2552) เล่มที่ 1
เลขเรียกอ 342.0664
ผู้แต่งศาลปกครอง, สำนักงาน
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย,3. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 2
เลขเรียกอ 342.0664
ผู้แต่งศาลปกครอง, สำนักงาน
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง,3. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 4
เลขเรียกอ 342.0664
ผู้แต่งศาลปกครอง, สำนักงาน
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง,3. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครอง
เลขเรียก343.040
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. ศาลปกครอง -- ประวัติ,3. ศาลปกครอง -- การบริหาร,4. ศาลปกครอง -- อาคาร,5. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์ดิน ดีไซน์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี 2554
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - - การบริหาร2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติงานราชการทางปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - - การบริหาร2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมยปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี 2550
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - - การบริหาร2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม