กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายพาณิชย์. พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายไทย(Thai law):เล่ม 14 ธุรกิจและพาณิชย์
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย- -ไทย2. กฎหมายธุรกิจ,3. กฎหมายพาณิชย์
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย(Thai law):เล่ม 15 ธุรกิจและพาณิชย์
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย- -ไทย2. กฎหมายธุรกิจ,3. กฎหมายพาณิชย์
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย(Thai law):เล่ม 16 ธุรกิจและพาณิชย์
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย- -ไทย2. กฎหมายธุรกิจ,3. กฎหมายพาณิชย์
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายของกรมการค้าภายใน
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งกระทรวงพาณิชย์
หัวเรื่อง1. กฎหมายพาณิชย์2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์กระทรวงพาณิชย์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายพาณิชย์
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งศรีราชา เจริญพานิช
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- เช่าทรัพย์2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- เช่าซื้อ,3. กฎหมายพาณิชย์,4. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เช่าซื้อ
สำนักพิมพ์น่ำกังการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
เลขเรียก345.02
ผู้แต่งกลุ่มงานนิติการ กองตรวจสอบและวิเคราะห์
หัวเรื่อง1. การฟอกเงิน - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 25,3. ,4. การฟอกเงิน - ไทย,5. กฎหมายธนาคาร,6. กฎหมายพาณิชย์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 3 เล่ม