กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายมหาชน พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหลักฎหมายมหาชน ว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งเกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
หัวเรื่อง1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไท2. กฎหมายมหาช,3. รัฐธรรมนูญ -- ไท
สำนักพิมพ์วิญญูชน : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม