กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายมหาชน. พบจำนวนทั้งสิ้น 11 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายมหาชน เล่มที่ 1
เลขเรียก342
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่อง1. กฎหมายมหาชน
สำนักพิมพ์ธรรมดาเพรส
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น
เลขเรียก342
ผู้แต่งโภคิน พลกุล
หัวเรื่อง1. กฎหมายมหาชน
สำนักพิมพ์นิติธรรม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายมหาชน เล่มที่ 2
เลขเรียก342
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่อง1. กฎหมายมหาชน
สำนักพิมพ์ธรรมดาเพรส
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น= Principle of law Introduction to public law
เลขเรียก342
ผู้แต่งสมยศ เชื้อไทย
หัวเรื่อง1. กฎหมายมหาชน
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายมหาชน เล่ม 1 : วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ
เลขเรียก342
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่อง1. กฎหมายมหาชน
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน หมวดที่ 2 กลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ/การนำโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
เลขเรียก342
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่อง1. กฎหมายมหาชน2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - คู่มือ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน หมวดที่ 2 : 2.4 เครื่องมมือทางการบริหารจัดการในการแปลนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
เลขเรียก342
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่อง1. กฎหมายมหาชน2. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชน
เลขเรียก342
ผู้แต่งดำริห์ บูรณะนนท์
หัวเรื่อง1. กฎหมายมหาชน2. รัฐศาสตร์
สำนักพิมพ์นิติธรรม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน หมวดที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย
เลขเรียก342
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่อง1. กฏหมายปกครอง2. กฎหมายมหาชน,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : รัฐและระบบกฎหมาย
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่อง1. ระบบกฎหมาย2. กฎหมายมหาชน
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : รัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งวิษณุ เครืองาม
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ2. กฎหมายมหาชน
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม