กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายระหว่างประเทศ. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai Law) เล่ม 54 นิรโทษกรรม อภัยโทษ ล้างมลทิน ความร่วมมือระหว่างประเทศในกระบวนการยุติธรรมสัญชาติ องค์การระหว่างประเทศ
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมายระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ : Public international law
เลขเรียก341
ผู้แต่งจุมพล สายสุนทร
หัวเรื่อง1. กฎหมายระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องประชาคมอาเซียน (Asean Community) : ผลกระทบต่อกฎหมายไทย
เลขเรียก341.247
ผู้แต่งชาติชาย เชษฐสุมน
หัวเรื่อง1. กลุ่มประชาคมอาเซียน2. กฎหมายระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย
เลขเรียก341.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. พันธกรณี2. สิทธิมนุษยชน - ไทย,3. สิทธิมนุษยชน - สินธิสัญญา,4. กฎหมายระหว่างประเทศ,5. สนทธิสัญญา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์การศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม