กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - คู่มือ. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน หมวดที่ 2 กลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ/การนำโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
เลขเรียก342
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่อง1. กฎหมายมหาชน2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - คู่มือ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 3
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่อง1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - คู่มือ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ
เลขเรียก342
ผู้แต่งบุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
หัวเรื่อง1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - คู่มือ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - คู่มือ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม