กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องย่อหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เลขเรียก345.05
ผู้แต่งวิศิษฐ์ ภู่วิทยาพันธุ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
สำนักพิมพ์เจริญวิทย์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจับ ค้น ขังคุก และการปล่อยชั่วคราว
เลขเรียก345.05
ผู้แต่งสุโรจน์ จันทรพิทักษ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องป.อาญา มหัศจรรย์
เลขเรียก345.05
ผู้แต่งL.R.C. GROUP
หัวเรื่อง1. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
สำนักพิมพ์เนติบัณฑิต
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารภาครัฐ 2 : การใช้ดุลพินิจกับความรับผิดทางอาญา
เลขเรียก345.05
ผู้แต่งวิชัย วิวิตเสวี
หัวเรื่อง1. การบริหารภาครัฐ2. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,3. ความผิดทางอาญา
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม