กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายอาญา พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหลักกฎหมายมาตรการบังคับทางอาญา
เลขเรียก345
ผู้แต่งธานี วรภัทร์
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญ
สำนักพิมพ์วิญญูชน : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักและคำพิพากษา กฎหมายอาญา
เลขเรียก345
ผู้แต่งสหรัฐ กิติ ศุภการ
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารวิชาการรณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
เลขเรียก346.6
ผู้แต่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญ2. ทัณฑศาสตร,3. การประหารชีวิ,4. หลักสิทธิมนุษยชนสาก
สำนักพิมพ์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องป.อาญา และ ป.วิอาญา ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก345
ผู้แต่งไพบูลย์ เปียศิริ
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา - - ไท2. กฎหมายอาญ
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย THAI CRIMINAL JUSTICE SYSYTEM
เลขเรียก345.05
ผู้แต่งสำนักงานกิจการยุติธรรม
หัวเรื่อง1. กระบวนการยุติธรร2. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา - - ไท,3. กฎหมายอาญ,4. ความยุติธรร,5. วิธีพิจารณาทางอาญ
สำนักพิมพ์สำนักงานกิจการยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อโต้แย้งจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา หรือฎีกา 100 ปี ตามกฎหมายอาญา เล่ม 1
เลขเรียกอ 347.035
ผู้แต่งประภาศน์ อวยชัย
หัวเรื่อง1. ศาลฎีก2. กฎหมายอาญ,3. ฎีกา (กฎหมาย
สำนักพิมพ์กรุงสยาม พริ้นติ้ง กรุ๊พ
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 2 เล่ม