กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายอาญา. พบจำนวนทั้งสิ้น 14 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1-6 ประมวลกฎหมายอาญา
เลขเรียก347.077
ผู้แต่งThe Justice Group
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์2. กฎหมายอาญา
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
เลขเรียก345
ผู้แต่งทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
เลขเรียก345
ผู้แต่งทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยสมบูรณ์:ระบุข้อหาและแยกองค์ประกอบความผิดพร้อมด้วยเจตนาพิเศษ เจตนาธรรมดา
เลขเรียก345
ผู้แต่งไพฑูรย์ วิกิณิยะธนี
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม
ปีที่พิมพ์2527
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายอาญาความผิด มาตรา 288 ถึง มาตรา 366
เลขเรียก345
ผู้แต่งไกรฤกษ์ เกษมสันต์, หม่อมหลวง
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา
สำนักพิมพ์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมุมมองใหม่ในกฎหมายอาญา
เลขเรียก345
ผู้แต่งทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายอาญา (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5)
เลขเรียก345
ผู้แต่งสุจิต ปัญญาพฤกษ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เลขเรียก345
ผู้แต่งสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม ปี 2546)
เลขเรียก345
ผู้แต่งสุจิต ปัญญาพฤกษ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
เลขเรียก344.5
ผู้แต่งทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ
เลขเรียก345.5
ผู้แต่งทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา2. ความผิด (กฎหมาย)
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้ทันกฎหมายอาญา ไม่ยาก
เลขเรียก345
ผู้แต่งปรีย์ชนก จิรภิวงศ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา2. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาญาพิสดาร
เลขเรียก345
ผู้แต่งJurisprudence Group
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา2. คำพิพากษาศาล -- คดีอาญา
สำนักพิมพ์แสงจันทร์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา
เลขเรียก345.593
ผู้แต่งพัฒท์ เนียมกุญชร
หัวเรื่อง1. ประมวลกฎหมายอาญา2. กฎหมายอาญา
สำนักพิมพ์นิติบรรณการ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม