กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - จำนอง. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ค้ำประกัน จำนำ จำนอง สิทธิยึดหน่วง บุริมสิทธิ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งพจน์ ปุษปาคม
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ค้ำประกัน2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - จำนอง,3. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- บุริมสิทธิ,4. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - จำนำ
สำนักพิมพ์นิติบรรณการ
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
เลขเรียก346.7
ผู้แต่งปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เอกเทศสัญญา2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - จำนอง,3. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ค้ำประกัน
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม