กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ตัวแทน - นายหน้า. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหลักกฎหมายตัวแทน - นายหน้า
เลขเรียก346.029
ผู้แต่งธานี วรภัทร์
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เอกเทศสัญญา2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ตัวแทน - นายหน้า
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม