กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - นิติกรรม. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำอธิบายนิติกรรม - สัญญา
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - นิติกรรม2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - สัญญา
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง108 สัญญาธุรกิจ
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งอดุล ขาวละออ
หัวเรื่อง1. สัญญา2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - สัญญา,3. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - นิติกรรม
สำนักพิมพ์ธรรมนิติ เพรส
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม