กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์. พบจำนวนทั้งสิ้น 19 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสนุกกับกฎหมาย ภาค 3
เลขเรียก340
ผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์สารคดี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือนักกฎหมาย คำร้อง คำขอ คำแถลง
เลขเรียก340
ผู้แต่งสมชาย พวงภู่
หัวเรื่อง1. กฎหมาย2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายของกรมการค้าภายใน
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งกระทรวงพาณิชย์
หัวเรื่อง1. กฎหมายพาณิชย์2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์กระทรวงพาณิชย์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์
เลขเรียก346.047
ผู้แต่งประมูล สุวรรณศร
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ทรัพย์สิน2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรร,3. ,4. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์นิติบรรณการ
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา
เลขเรียก346
ผู้แต่งนัตนา เกิดวินัย
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์นิตินัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพยานภาพิสดาร ว่าด้วย เทคนิคการต่อสู้คดีแพ่ง
เลขเรียก347.050
ผู้แต่งวิชัย ตันติกุลานันท์
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์พีรภาส
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งสุรพล ไตรเวทย์
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เลขเรียก347
ผู้แต่งกมล สนธิเกษตริน
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์นิติบรรณการ
ปีที่พิมพ์2520
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายเช่าทรัพย์ - เช่าซื้อ
เลขเรียก346.04
ผู้แต่งศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องป.พ.พ. มหัศจรรย์
เลขเรียก346.066
ผู้แต่งL.R.C. GROUP
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์เนติบัณฑิต
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้กฎหมายทั่วไป
เลขเรียก346.03
ผู้แต่งสมยศ เชื้อไทย
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแพ่งพิสดาร
เลขเรียก346
ผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
Jurisprudence Group
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์แสงจันทร์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งธนกฤต วรธนัชชากุล
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องป.พ.พ. มหัศจรรย์
เลขเรียก346.066
ผู้แต่งL.R.C. GROUP
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์เนติบัณฑิต
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแพ่งพิสดาร
เลขเรียก346
ผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์แสงจันทร์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1-6 ประมวลกฎหมายอาญา
เลขเรียก347.077
ผู้แต่งThe Justice Group
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์2. กฎหมายอาญา
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการร้องขัดทรัพย์และขอกันส่วน
เลขเรียก346
ผู้แต่งพิชัย นิลทองคำ
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์2. การบังคับคดี
สำนักพิมพ์อฑตยา มิเล็นเนียม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1
เลขเรียก347.07
ผู้แต่งไพโรจน์ วายุภาพ
หัวเรื่อง1. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภา2. ,3. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์อุทธรณ์และฏีกา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำฟ้องเคลือบคลุมและคำให้การคลุมเครือ
เลขเรียก346.026
ผู้แต่งภาสกร ญาณสุธี
หัวเรื่อง1. คำฟ้อง (คดีแพ่ง)2. คำให้การ (คดีแพ่ง),3. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์ปณรัชช
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม