กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมาย. พบจำนวนทั้งสิ้น 34 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรวมกฏหมายว่าด้วยองค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ
เลขเรียก340
ผู้แต่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - รวมเรื่อง2. กฎหมาย
สำนักพิมพ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ
เลขเรียก351.026
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. กฎหมาย
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายอาคารแยกตามประเภทอาคารสำหรับ กทม.
เลขเรียก345.854
ผู้แต่งทรงศักดิ์ รวิรังสรรค์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย
สำนักพิมพ์ธนบรรณปิ่นเกล้า
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายหลายรส
เลขเรียก340.123
ผู้แต่งวิรัช หวังปิติพาณิชย์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย
สำนักพิมพ์อินสปายร์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการของการปรับปรุงและปฎิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย
เลขเรียก642.6
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. กฎหมาย
สำนักพิมพ์สหายบล็อก และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
เลขเรียก340
ผู้แต่งพศิน เนื่องชมภู
หัวเรื่อง1. กฎหมาย
สำนักพิมพ์นิติบรรณการ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกองนิติการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองนิติการ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กฎหมาย
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการผังเมืองและควบคุมอาคาร
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งบรรณรักษ์ สุวัณณปุระ
หัวเรื่อง1. กฎหมาย
สำนักพิมพ์กฎหมาย กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำพิพากษาฎีกา (ย่อ) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย เช่าทรัพย์ พ.ศ.2500 - 2523
เลขเรียก342.1
ผู้แต่งกองนิติการ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กฎหมาย
สำนักพิมพ์กรมสรรพสามิต
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตีความกฎหมาย
เลขเรียก340.2
ผู้แต่งอักขราทร จุฬารัตน
หัวเรื่อง1. กฎหมาย
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 56 ปี การศึกษา 2546
เลขเรียก340
ผู้แต่งจรัญ ภักดีธนากุล
หัวเรื่อง1. กฎหมาย
สำนักพิมพ์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการปฏิบัติงานทางกฎหมาย
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กฎหมาย
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุยกฎหมายกับ...ชาวบ้าน
เลขเรียก340
ผู้แต่งพิมล รัฐปัตย์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย
สำนักพิมพ์บุ๊คแบงค์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือกฏหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งสุจินต์ ทิมสุวรรณ
หัวเรื่อง1. กฎหมาย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ราชทัณฑ์
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 56 ปีการศึกษา 2546
เลขเรียก340
ผู้แต่งจรัญ ภักดีธนากุล
หัวเรื่อง1. กฎหมาย
สำนักพิมพ์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 14 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้กฎหมายสไตล์ชาวบ้าน เล่ม 1
เลขเรียก340
ผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย2. กฎหมาย - - ไทย - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์ฐานบัณฑิต
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้กฎหมายสไตล์ชาวบ้าน เล่ม 2
เลขเรียก340
ผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย2. กฎหมาย - - ไทย - -รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์ฐานบัณฑิต
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจเพื่อผู้บริหาร : Business Law for MD
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งธรรมรัตน์ แสงจันทร์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย2. กฎหมายธุรกิจ
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 6
เลขเรียก340.115
ผู้แต่งสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. กฎหมาย2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องสนุกกับกฎหมาย ภาค 3
เลขเรียก340
ผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์สารคดี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือนักกฎหมาย คำร้อง คำขอ คำแถลง
เลขเรียก340
ผู้แต่งสมชาย พวงภู่
หัวเรื่อง1. กฎหมาย2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
เลขเรียก340.3
ผู้แต่งคณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย
หัวเรื่อง1. กฎหมาย2. คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นประกอบร่างกฎกระทรวงฉบับที่ ... (พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งคุณากร วะระทรัพย์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย2. คุณากร วะระทรัพย์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
เลขเรียก340.11
ผู้แต่งจิตติ ติงศภัทิย์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย2. นักกฎหมาย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
เลขเรียก340
ผู้แต่งหยุด แสงอุทัย
หัวเรื่อง1. กฎหมาย2. นิติศาสตร์
สำนักพิมพ์ประกายพรึก
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในการปฎิบัติงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวิชาญ ชอบสุจริต
หัวเรื่อง1. กฎหมาย2. วิชาญ ชอบสุจริต- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษืพื้นที่ปทุมธานี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษากฎหมายที่ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและข้อตกลงระหว่างประเทศในประเด็นกลุ่มคนชายขอบ : ศึกษากรณีชุมชนคนจนในเมือง(ชุมชนแออัด)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมชาย ช่วยเกลี้ยง
หัวเรื่อง1. กฎหมาย2. สมชาย ช่วยเกลี้ยง - - ผลงาน
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวมรดก พุทธศักราช 2508
เลขเรียก354
ผู้แต่งเสนีย์ ปราโมช , มรว.
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - มรดก2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ครอบครัว,3. มรดก - - กฎหมาย
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2508
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เลขเรียก333.1
ผู้แต่งสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม
หัวเรื่อง1. การปฎิรูปที่ดิน2. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน - - กฎหมาย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายสัญญาประนีประนอมยอมความ
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งมานิตย์ จุมปา
หัวเรื่อง1. การประนีประนอม - - กฎหมาย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์ จิติติงศภัทิย์ จริยธรรมนักกฎหมายกับเทศกาลบ้านเมือง
เลขเรียก174.3
ผู้แต่งคณิต ณ นคร
หัวเรื่อง1. จริยธรรม - - กฎหมาย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นข้อกฎหมายการเป็นส่วนควบ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชัยนะ อักษรพันธ์
หัวเรื่อง1. ชัยชนะ อักษรพันธ์ - - ผลงาน2. กฎหมาย
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาข้อกฏหมายเกี่ยวกับในเรื่องการหักกลบลบหนี้
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชาลี ธำรงโชติ
หัวเรื่อง1. ชาลี ธำรงโชติ - - ผลงาน2. กฎหมาย
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำบรรยาย ภาคสองสมัยที่ 56 ปีการศึกษา 2546 เล่ม 12
เลขเรียก340
ผู้แต่งจรัญ ภักดีธนากุล
หัวเรื่อง1. นักกฎหมาย2. กฎหมาย
สำนักพิมพ์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม