กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฏหมายปกครอง - - บริการสาธารณะ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ/การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ :กิจกรรมของรัฐในกฎหมายปกครอง : ตำรวจทางปกครองและบริการสาธาณะ
เลขเรียก342.068
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. กฏหมายปกครอง - - บริการสาธารณะ,3. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม