กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฏหมายปกครอง. พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายปกครอง
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. กฏหมายปกครอง
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน หมวดที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย
เลขเรียก342
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่อง1. กฏหมายปกครอง2. กฎหมายมหาชน,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน
เลขเรียก324.430
ผู้แต่งวรเจตน์ ภาคีรัตน์
หัวเรื่อง1. กฏหมายปกครอง2. กฏหมายปกครอง - - เยอรมัน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ รวมทั้งสรุปความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. กฏหมายปกครอง2. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชุด สารพันปัญหาคดีปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. กฏหมายปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนักพิมพ์วูเนน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งธีระพล อรุณะกสิกร
หัวเรื่อง1. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา2. กฏหมายปกครอง
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม