กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรมธนารักษ์ - - เทคโนโลยีสารสนเทศ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องระบบการควบคุมภายในของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กรมธนารักษ์ - - เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ กรณีศึกษาระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งขนิษฐา ชินะกุลวัฒนา , พิทักษ์ ดิเรกสุนทร
หัวเรื่อง1. กรมธนารักษ์ - - เทคโนโลยีสารสนเทศ2. เทคโนโลยีสารสนเทศ - - ไทย,3. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร - - เทคโนโลยีสารสนเทศ,4. ภาคนิพนธ์
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม