Main Back

Search กรมธนารักษ์. Resualt 59 Items

Titleค่าควรเมือง
CallNumber332.4
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. กรมธนารักษ์
Publishศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์
YearOfPrint2548
Result 2 items.
Titleธำรงไว้ในแผ่นดิน : กรมธนารักษ์กับการดูแลทรัพย์มีค่าของแผ่นดิน
CallNumberอ 332.4
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. กรมธนารักษ์
Publishศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์
YearOfPrint2548
Result 5 items.
Titleความภูมิใจของแผ่นดิน : ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ราษฎร์และรัฐ
CallNumberอ 332.4
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. กรมธนารักษ์
Publishศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์
YearOfPrint2548
Result 5 items.
Titleครบรอบก่อตั้งกรมธนารักษ์
CallNumber332.404
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. กรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 3 items.
Titleกรมธนารักษ์ : ความภูมิใจ 72 ปี บนแผ่นดินไทย
CallNumberอ 332.4
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. กรมธนารักษ์
Publishศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์
YearOfPrint2548
Result 5 items.
Titleกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. กรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2541 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
CallNumberรายงานประจำปี
Authorคณะกรรมการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี
Subject1. กรมธนารักษ์2. กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี
Publishโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
YearOfPrint2542
Result 3 items.
Titleรายงานประจำปี 2539 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
CallNumberรายงานประจำปี
Authorคณะกรรมการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี
Subject1. กรมธนารักษ์2. กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2540
Result 2 items.
Titleรายงานประจำปี 2542 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
CallNumberรายงานประจำปี
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. กรมธนารักษ์2. กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี
Publishโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleรายงานประจำปี 2543 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
CallNumberรายงานประจำปี
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. กรมธนารักษ์2. กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2540 กรมธนารักษ์ การะทรวงการคลัง
CallNumberรายงานประจำปี
Authorคณะกรรมการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี
Subject1. กรมธนารักษ์2. กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2541
Result 4 items.
Titleรายงานประจำปี 2546 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
CallNumberรายงานประจำปี
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. กรมธนารักษ์2. กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี,3. รายงานประจำปี 25,4.
Publishโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
YearOfPrint2546
Result 2 items.
Titleโครงการจัดทำแผนแม่บท (Master Pelan) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมธนารักษ์ ระยะ 5 ปี
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. กรมธนารักษ์2. การจัดทำแผนแม่บท
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleรายงานการศึกษาดูงาน การผลิตการจัดโครงสร้างองค์กร และการบริหารงานเหรียญกษาปณ์ งานพิพิธภัณฑ์
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. กรมธนารักษ์2. การบริหารงานเหรียญกษาปณ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleเหตุเกิดในพระคลังมหาสมบัติ
CallNumber352.5
Authorช่อทิพย์ จำนงค์วงษ์
Subject1. กรมธนารักษ์2. ทรัพย์สินของรัฐบาล -- ไทย,3. เงินตรา -- ไทย,4. ทรัพย์สิน - - ไทย,5. พระคลังมหาสมบัติ
Publishสทรีท พริ้นติ้ง
YearOfPrint2556
Result 2 items.
Titleสรุปผลการประชุมสัมมนา {34}ผู้บริหารงานของกรมธนารักษ์{34} ประจำปีงบประมาณ 2543
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. กรมธนารักษ์2. ผู้บริหารงานของกรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2543
Result 1 items.
Titleภารกิจและบทบาทของกรมธนารักษ์
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. กรมธนารักษ์2. ภารกิจ - - กรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2544
Result 1 items.
Titleโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมธนารักษ์
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. การจัดแผนแม่บท2. กรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2541
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subject1. การตรวจราชการ - - กรมธนารักษ์
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2541
Result 1 items.
Titleแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2542
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. การตรวจราชการ - - กรมธนารักษ์
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2540
Result 1 items.
Titleเอกสารประกอบ อธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะ ตรวจราชการ ณ จังหวัดสงขลา และพัทลุง และ การประชุมธนารักษ์จังหวัด เขต 8 และเขต 9
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. การตรวจราชการ - - กรมธนารักษ์
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2541
Result 1 items.
Titleการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการระดับกรม
CallNumberผลงาน
Authorกรชนก บุญทอง
Subject1. การตรวจราชการ - - กรมธนารักษ์2. กรชนก บุญทอง - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการตรวจราชการในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม ศึกษากรณีภาพรวมปัญหาที่ราชพัสดุและหน่วยงานผู้ควบคุมดูแล
CallNumberผลงาน
Authorเชษฐา กาญจนไพบูลย์
Subject1. การตรวจราชการ - - กรมธนารักษ์2. เชษฐา กาญจนไพบูลย์ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการประสานราชการเพื่อสนันสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์
CallNumberผลงาน
Authorญาดา เปาริสาร
Subject1. การตรวจราชการ - - กรมธนารักษ์2. ญาดา เปาริสาร- -ผลงาน
Publishบริหารงานกลาง กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการพัฒนาระบบการตรวจราชการศึกษากรณีเฉพาะกรมธนารักษ์
CallNumberผลงาน
Authorณรงค์ วัชรปราการ
Subject1. การตรวจราชการ - - กรมธนารักษ์2. ณรงค์ วัชรปราการ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleบทบาทการตรวจราชการ
CallNumberผลงาน
Authorบุญเชิด ศรีปาน
Subject1. การตรวจราชการ - - กรมธนารักษ์2. บุญเชิด ศรีปาน - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleการพัฒนาระบบการตรวจราชการกรมธนารักษ์
CallNumberผลงาน
Authorสมชาย ชิโนดม
Subject1. การตรวจราชการ - - กรมธนารักษ์2. สมชาย ชิโนดม - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleรายงานผลการตรวจราชการ เสนอ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์)
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดภูเก็ต
Subject1. การตรวจราชการ - - กรมธนารักษ์2. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดภูเก็ต
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดภูเก็ต
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleสรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตร {34}การบริหารงานภายในองค์การ{34} รุ่นที่ 1
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. การบริหารงาน - - กรมธนารักษ์
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2533
Result 1 items.
Titleข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง กรมธนารักษ์ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. การบริหารงาน - - กรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleเอกสารการบรรยายทางวิชาการ {34}ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์{34}
CallNumberผลงาน
Authorชมรมพัฒนาบุคลิกภาพ , กรมธนารักษ์
Subject1. การปฏิบัติงาน - - กรมธนารักษ์
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2533
Result 2 items.
Titleคู่มือการปฎิบัติงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. การปฏิบัติงาน2. กรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2542
Result 1 items.
Titleรายละเอียดการตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือ กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ครุภัณฑ์ - - กรมธนารักษ์
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2543
Result 1 items.
Titleรายละเอียดการตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือกรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2546
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ครุภัณฑ์ - - กรมธนารักษ์2. การตรวจนับครุภัณฑ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleโครงการจัดหาครุภัณฑ์หลักในส่วนภูมิภาค
CallNumberผลงาน
Authorพนมวัลย์ วัชชพันธ์
Subject1. ครุภัณฑ์ - - กรมธนารักษ์2. พนมวัลย์ วัชชพันธ์ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ( จำแนกตามหน่วยงาน )
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. งบประมาณ - - กรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (จำแนกตามผลผลิต)
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. งบประมาณ - - กรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (จำแนกตามผลผลิต)
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. งบประมาณ - - กรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. งบประมาณ - - กรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2535 - 2537
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. งบประมาณ - - กรมธนารักษ์
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleเอกสารเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. งบประมาณ - - กรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. งบประมาณ - - กรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย สำหรับ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. งบประมาณ - - กรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2546
Result 2 items.
Titleเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (จำแนกตามหน่วยงาน)
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. งบประมาณ - - กรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleคู่มือปฏิบัติงานการจัดหารประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. กรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleคู่มือระบบงานทะเบียนสัญญาและชำระค่าเช่า Version 1.0
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. กรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleคู่มือปฏิบัติงาน การปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. กรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแผนปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2540
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. แผนการดำเนินงาน - - กรมธนารักษ์
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2540
Result 2 items.
Titleแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2545
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. แผนปฏิบัติงาน - - กรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2541
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ - - กรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2541
Result 1 items.
Titleแบบแปลนแสดงที่ทำการกรมธารักษ์ และ อาคารศูนย์ราชการสังกระทรวงการคลัง ในส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ของ นายพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
CallNumberผลงาน
Authorพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
Subject1. พูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า - - ผลงาน2. กรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ยุทธศาสตร์ - - กรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2547
Result 2 items.
Titleยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ยุทธศาสตร์2. การบริหารงาน - - กรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2523 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
CallNumberรายงานประจำปี
Authorกรมธนารักษ์
Subject1. รายงานประจำปี 252. ,3. รายการประจำปี - - กรมธนารักษ์,4. กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2544 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
CallNumberรายงานประจำปี
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. รายงานประจำปี 252. ,3. กรมธนารักษ์,4. กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี
Publishโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
YearOfPrint
Result 3 items.
Titleรายงานประจำปี 2545 เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย
CallNumberรายงานประจำปี
Authorสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
Subject1. รายงานประจำปี 252. ,3. กรมธนารักษ์,4. กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี
Publishสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleรายงานประจำปี 2545 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
CallNumberรายงานประจำปี
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. รายงานประจำปี 252. ,3. กรมธนารักษ์,4. กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี
Publishโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
YearOfPrint
Result 4 items.
Titleรายงานประจำปี 2547 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
CallNumberรายงานประจำปี
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. รายงานประจำปี 252. ,3. กรมธนารักษ์,4. กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี
Publishโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleรายงานประจำปี 2548 เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย
CallNumberรายงานประจำปี
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. รายงานประจำปี 252. ,3. กรมธนารักษ์,4. กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.