กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรมบังคับคดี. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
เลขเรียก353.4095
ผู้แต่งกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง1. กรมบังคับคดี - - รายงานประจำปี2. กรมบังคับคดี
สำนักพิมพ์กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
เลขเรียก353.4095
ผู้แต่งกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง1. กรมบังคับคดี - - รายงานประจำปี2. กรมบังคับคดี
สำนักพิมพ์กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการติดต่อราชการกรมบังคับคดี
เลขเรียก353.4
ผู้แต่งสำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี
หัวเรื่อง1. กรมบังคับคดี2. ระบบราชการ - - ไทย - - คู่มือ
สำนักพิมพ์กลุ่มช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึกครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนากรมบังคับคดี 28 พฤศจิกายน 2542
เลขเรียก346.078
ผู้แต่งกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง1. กรมบังคับคดี2. ศาลล้มละลาย,3. ล้มละลาย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,4. การพิจารณาและตัดสินคดี,5. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 25,6. ,7. พระราชบัญญัติล้มละลาย
สำนักพิมพ์เพชรรุ่งการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม