กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรมประชาสัมพัน์. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการนำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่สี่ (พ.ศ.2545-2549) ไปสู่การปฏิบัติ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
หัวเรื่อง1. กรมประชาสัมพัน์
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม