กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กระทรวง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. , ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง2. การจัดส่วนราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. กระทรวง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,4. การบริหารราชการ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม