กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรุงเทพ - - ประวัติศาสตร์. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร 222 ปี
เลขเรียก959.311
ผู้แต่งสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง1. กรุงเทพ - - ภาพถ่าย2. กรุงเทพ - - ประวัติศาสตร์,3. กรุงเทพ - - ความเป็นอยู่และประเพณี,4. กรุงเทพมหานคร - - ภา,5. กรุงเทพมหานคร - - สำนักผังเมือ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม