กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กวีนิพนธ์ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 18 รายชื่อ

ชื่อเรื่องราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งกองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. กลอน2. กวีนิพนธ์ไทย,3. ศรีสังวาลย์,สมเด็จพระ,2443 - 25,4.
สำนักพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งบุญมือ ชนบท
หัวเรื่อง1. กวีนิพนธ์ไทย
สำนักพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดอกไม้ใกล้หมอน
เลขเรียก895.91
ผู้แต่งนภาลัย (ฤกษ์ชนะ) สุวรรณธาดา
หัวเรื่อง1. กวีนิพนธ์ไทย
สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเพียงความเคลื่อนไหว
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
หัวเรื่อง1. กวีนิพนธ์ไทย
สำนักพิมพ์แพรว
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหัวใจห้องที่ห้า
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งอังคาร จันทาทิพย์
หัวเรื่อง1. กวีนิพนธ์ไทย
สำนักพิมพ์ผจญภัยสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์เฉลิมเกียรติกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับชนะการประกวด
เลขเรียก895.9
ผู้แต่งวรรณดี สรรพจิต
หัวเรื่อง1. กวีนิพนธ์ไทย2. กรุงเทพ ฯ - - งานฉลองครบรอบสองร้อยปี
สำนักพิมพ์อมรินทร์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้อยศิลป์ถิ่นไทย
เลขเรียก895.91
ผู้แต่งปกรณ์ เนตรเชาวลิต
หัวเรื่อง1. กวีนิพนธ์ไทย2. กลอน
สำนักพิมพ์ดินสามน้ำหนึ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ : คำกลอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เรื่องพระราชกรณียกิจ
เลขเรียก859.911
ผู้แต่งสมหวัง สาระภะ,พระมหา
หัวเรื่อง1. กวีนิพนธ์ไทย2. ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ, 2570,3. ศิลปากร, กรม กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์,4. กลอน
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์2531
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัตนมงคลคำฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เลขเรียก895.9
ผู้แต่งบุญเตือน ศรีวรพจน์
หัวเรื่อง1. ฉันท์2. กวีนิพนธ์ไทย
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เล่ม 2
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งอารักษ์ สังหิตกุล
หัวเรื่อง1. บทละครไทย2. กวีนิพนธ์ไทย
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เล่ม 3
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งอารักษ์ สังหิตกุล
หัวเรื่อง1. บทละครไทย2. กวีนิพนธ์ไทย
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งอารักษ์ สังหิตกุล
หัวเรื่อง1. บทละครไทย2. กวีนิพนธ์ไทย
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เล่ม 4
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งอารักษ์ สังหิตกุล
หัวเรื่อง1. บทละครไทย2. กวีนิพนธ์ไทย
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย เล่มที่ 2 ภาษาและวรรณคดี กรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก495.9
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย2. วรรณคดีไทย,3. กวีนิพนธ์ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความคิดคำนึง
เลขเรียก895.91
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี,สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. เรื่องสั้น2. กวีนิพนธ์ไทย,3. ความคิดคำนึง
สำนักพิมพ์อักษรศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 41 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 3
เลขเรียก895.91
ผู้แต่งสำนักพิมพ์สุขภาพใจ
หัวเรื่อง1. เรื่องสั้นไทย2. กวีนิพนธ์ไทย,3. วรรณกรรมการเมือง - - รวมเรื่อง,4. เรื่องสั้น - - รวมเรื่อง,5. กวีนิพนธ์ไทย - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์ตถาตา พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิทราชาคริช
เลขเรียก895.9
ผู้แต่งอาหรับราตรี อาบูหะชัน
หัวเรื่อง1. ลิลิต2. กวีนิพนธ์ไทย,3. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ - - พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโคลงเรื่อง รามเกียรติ์
เลขเรียก895.9
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย2. กวีนิพนธ์ไทย
สำนักพิมพ์สื่อการค้า (แผนกการพิมพ์)
ปีที่พิมพ์2508
จำนวน 1 เล่ม