กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 17 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชพิธีทรงผนวช {34}วชิราลงฺกรโณภิกขุ{34}
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสุเทพ จิตต์ธรรมวาณิช
หัวเรื่อง1. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย2. กษัตริย์และผู้ครองนคร
สำนักพิมพ์ทิพย์อักษร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งพิมาน แจ่มจรัส
หัวเรื่อง1. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมือขวามหาราช
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งหลักแก้ว อัมโรสถ
หัวเรื่อง1. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย2. พิชัยดาบหัก, พระยา
สำนักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องใจถึงใจ
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งพลางกูร กล้าหาญ
หัวเรื่อง1. การทหาร - - ไทย2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย,3. ไทย - - การเมืองการปกครอง
สำนักพิมพ์กองบัญชาการทหารสูงสุด
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 4
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่อง1. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-242. ,3. ราชวงศ์จักรี,4. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรส พระธิดา และพระราชนัดดา
เลขเรียก929.7
ผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระ, 2466-
หัวเรื่อง1. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-242. ,3. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย,4. ราชสกุล - - ไทย
สำนักพิมพ์บรรณกิจ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 3
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่อง1. นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2330-232. ,3. ราชวงศ์จักรี,4. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 1
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่อง1. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ, 2279-232. ,3. ราชวงศ์จักรี,4. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 2
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่อง1. พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ, 2310-232. ,3. ราชวงศ์จักรี,4. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก294.344
ผู้แต่งสันติ
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนิกชน - - การดำเนินชีวิต2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย,3. พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน
สำนักพิมพ์งานดี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหนึ่งในโลก : จอมกษัตริย์ มหาราชยิ่งใหญ่
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งอัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์ปรีชาธร อินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งบรมราชจักรีวงศ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งพินิจ จันทร
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี2. ราชวงศ์จักรี. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 5
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย,3. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-24,4.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 7
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย,3. ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-24,4.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 6
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งปิ่น มาลากุล
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย,3. มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-24,4.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 8
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสมโรจน์ สวัสดกุล ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิง
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย,3. อานันทมหิดล, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา, 2468-24,4.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหาอุทรโอบอุ้มมหาราช
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งแสงเทียน ศรัทธาไทย
หัวเรื่อง1. ศรีนคริทราบรมราชชนี, สมเด็จพระ, 2443-252. ,3. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์ร่มฟ้าสยาม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม