กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การกระจายอำนาจปกครอง - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียก352.28
ผู้แต่งวุฒิสาร ตันไชย
หัวเรื่อง1. การปกครองท้องถิ่น - - ไทย2. การกระจายอำนาจปกครอง - - ไทย
สำนักพิมพ์เอ.พี. กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เลขเรียก352.28
ผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม
หัวเรื่อง1. กาารปกครองท้องถิ่น2. การกระจายอำนาจปกครอง - - ไทย
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม