กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การกระจายอำนาจปกครอง -- ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การกระจายอำนาจปกครอง -- ไทย2. การปกครองท้องถิ่น -- ไทย,3. การบริหารรัฐกิจ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม