กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การกำหนดตำแหน่ง. พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะสำหรับตำแหน่ง
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การกำหนดตำแหน่ง
สำนักพิมพ์ประชุมช่าง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน: คู่มือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การกำหนดตำแหน่ง2. ข้าราชการพลเรือน - - การคัดเลือกและสรรหา,3. ข้าราชการพลเรือน - - ตำแหน่ง,4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์ประชุมช่าง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ใน กรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การกำหนดตำแหน่ง
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การกำหนดตำแหน่ง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างและกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่สายงานพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การกำหนดตำแหน่ง
สำนักพิมพ์อักษรไทย
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน : คู่มือสมรรถนะหลัก
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
หัวเรื่อง1. การบริหารทรัพยากรบุคคล2. การกำหนดตำแหน่ง
สำนักพิมพ์ประชุมช่าง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม