กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การก่อสร้าง- -การประมาณราคา. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือแนวทางและขั้นตอนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
เลขเรียก352.48
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. การก่อสร้าง- -การประมาณราคา2. การประเมินราคา
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 4 เล่ม