กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การคลัง - - การสอบบัญชี. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน - - มาตรฐาน2. ผู้สอบบัญชี - - จรรยาบรรณ,3. การคลัง - - การสอบบัญชี
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
เลขเรียก657.458
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน - - มาตรฐาน2. ผู้สอบบัญชี - - จรรยาบรรณ,3. ส่วนราชการ - - การสอบบัญชี,4. การคลัง - - การสอบบัญชี
สำนักพิมพ์สำนักบัญชีและตรวจสอบภายในกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน - - มาตรฐาน2. ผู้สอบบัญชี - - จรรยาบรรณ,3. ส่วนราชการ - - การสอบบัญชี,4. การคลัง - - การสอบบัญชี
สำนักพิมพ์สำนักบัญชีและตรวจสอบภายในกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม